ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
PDF

Посилання

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. К. : Академія, 2004. 342 с.

Вароді Я. І., Стрельніков В. Ю. Комунікативні методи та технології форму вання комунікативної компетентності майбутнього викладача. Збірник наукових статей магістрів факультету харчових технологій, готельно ресторанного і туристичного бізнесу ПУЕТ . Полтава : ПУЕТ, 2017. С. 196 201.

Гуманізація педагогічного процесу у вищій шко лі: колективна монографія / керівник колективної монографії д. пед. н. Л. В. Лебедик. Полтава : ПУЕТ, 2020. 196

Державний стандарт базової повної середньої освіти. Дивослово . 2004. № 3. С. 76 79.

Концепція мовної освіти 12 річної школи. Дивослово . 20 02. № 8. С. 59 65.

Лебедик Л. В. Педагогічна підготовка магістрів у вищих економічних навчальних закладах: монографі я. Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. 165 с.

Лебедик Л. В. Педагогічний професіоналізм магістрів педагогіки: критерії, показники, рівні. Проблеми гуман ізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : матеріали Х Ірпінських міжнар. пед. читань,

(Ірпінь, 29 30 березня 2012 р.): в 4 ч. Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2012. Ч. 2. С. 203 214.

Лебедик Л. В. Розвиток кому нікативних навичок викладача: метод. рек. Полтава: ПУЕТ, 2015. 16 с.

Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / за ред. М. Пентилюк. К. : Ленвіт, 2005.

Стрельніков В. Ю. Акмеологічна компетентність викладача вищої школи. Вісник Черк аського університету. Серія «Педагогічні науки» . Черкаси: ЧНПУ імені Богдана Хмельницького, 2013. № 31 (244). C. 71 74.

Стрельников В. Компоненты профессиональной компетентности преподавателя высшей школы. Edukacja i ekonomia . Redakcja naukova prof. dr.hab . Vaino Rajangu, dr. Tadeusz Trocikowski. Wloclawek Kaniewo, 2015. С. 213 221.

Стрельніков В. Ю. Модель професійної компетентності викладача вищої школи. Наукові записки ПОІППО: Моделі ключових та професійних компетентностей педагогічного працівника . Полта ва : ПОІППО, 2012. Вип. 2. С. 25 33.

Стрельніков В. Ю. Теоретичні основи побудови концепції дидактичної системи підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності до міжкультурної комунікації. Імідж сучасного педагога . 2016. № 5. C. 13 15.

https://www.bestreferat.ru/referat-162523.html

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 16 | Завантажень: 33 |