КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Посилання

Плахотнюк О., Безносюк О. Компетентнісний підхід у ВНЗ: проблеми та перспективи. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2013. Випуск 121 (ІІ). С. 202–207. URL: http:irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21com=2&I21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nz_p_2013_121(2)_49.pdf (дата звернення: 14.02.2020).

Радкевич В. О. Компетентнісний підхід до забезпечення якості професійної освіти і навчання. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 березня 2012 р.). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. Київ: ІПТО НАПН України, 2012. Т. 1. С. 5–12.

Дубасенюк О.А. Концептуальні підходи до професійно-педагогічної підготовки сучасного педагога. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 114 с.

Красильникова О. Компетентнісний підхід як основа філософії освіти. Вісник КНТЕУ. 2018. ғ 1. С. 147–156. URL:http:visnik.knteu.kiev.ua/files /2018/01/14.pdf (дата звернення: 15.02.2020).

Лебедев О. Е. Компетентностный подход в образовании. Школьные технологии. 2004. ғ 5. С. 3–11.

Кошук О. Б. Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців із агроінженерії : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2019. 676 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 7 | |