MODERN REQUIREMENTS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER

Посилання

Zahalnoievropeiski rekomendatsii z movnoi osvity: navchannia, vykladannia, otsiniuvannia (2011) [Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment], Shkilnyi Svit, Kyiv, Ukraine.

Derzhavnyi standart bazovoi ta povnoi zahalnoi serednoi osvity zatverdzhenoho Postanovoiu KMU vid 23 lystopada 2011 roku № 1392. [The State Standard of Basic and Complete General Secondary Education Approved by the KCC Resolution of November 23, 2011 No. 1392.], URL: http://mon.gov.ua/media/typovi-programu.

Isaieva O., Nazarenko T. Navchannia profesiinomu spilkuvanniu inozemnymy movamy v konteksti Bolonskoi uhody [Professional communication in foreign languages training in the Bologna Agreement context], URL: http://www.rusnauka.com/9._EISN_2007/Pedagogica/21410.doc.htm.

Kunytskaia Yu. Y. Fylosofsko-teoretycheskye osnovanyia yzuchenyia pedahohycheskoho professyonalyzma (2004) [Philosophical and theoretical bases of the study of pedagogical professionalism], Pedahohyka [Pedagogy], 2004, ғ6, pp. 21-25.

Kovalenko O. Kontseptualni zminy u vykladanni inozemnykh mov u konteksti transformatsii inshomovnoi osvity (2003), [Conceptual changes in the teaching of foreign languages in the context of the transformation of foreign language education],Inozemni movy v navchalnykh zakladakh. Pedahohichna presa [Foreign languages in educational institutions. Pedagogical Press], 2003, p. 261.

Nikolaieva S. Yu. (2002) „Metodyka vykladannia inozemnykh mov u serednikh navchalnykh zakladakh. Vyd. 2-he, pererob. i dopov.‖[The methodology of teaching foreign languages in secondary schools. The 2nd edition, with alterations and additions], Lenvit Publishing House, Kyiv, Ukraine.

Sotnikova S. I. Interaktyvni zavdannia v navchanni nimetskoi movy (2010) [Interactive tasks in teaching German], Nimetska mova v shkoli [German at school], 2010, ғ2 (14).

Fitsula M. M. (2003) „Vstup do pedahohichnoi profesii : navch. posib. dlia studentiv vyshchykh pedahohichnykh zakladiv osvity‖ [Introduction to the teaching profession: textbook for students of higher pedagogical institutions], Navchalna Knyha Publishing House, Ternopil, Ukraine.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 5 | |