СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Посилання

Загальна теорія здоров‘я та здоров‘язбереження : колективна монографія / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. Харків: Вид. Рожко С. Г., 2017. 488 с.

Національна стратегія реформування системи охорони здоров‘я в Україні на період 2015-2020 років. URL: https://moz.gov.ua/uploads/0/691-strategiya.pdf

Піддячий В.М. Мотивація до здійснення професійного саморозвитку майбутнього вчителя. Education and pedagogical sciences (Освіта та педагогічна наука). 2014. ғ 2 (163). С. 41–47.

Піддячий В. М. Обґрунтування сутності професійного саморозвитку майбутнього педагога. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. Харків : НТУ «ХПІ», 2015. Вип. 43 (47). С. 271–280.

Піддячий М. І. Виховання та розвиток дітей засобами праці. Трудова підготовка в закладах освіти. 2007. ғ3. С. 6-9.

Піддячий М. І. Історичні передумови та теоретичні засади профорієнтації школярів. Педагогіка і психологія. 2006. ғ 3 (52). С. 29-36.

Піддячий М. І. Навчально-виховний процес профільної школи: соціально-професійне спрямування. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2014. Вип. 17. С. 98-105.

Піддячий М. І. Соціально-професійний розвиток старшокласників: праця як основа життєдіяльності та поступу. Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць. Інститут педагогіки НАПН України; Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського / [головн. ред. В. Р. Ільченко]. Вип. 10. Полтава : ПОІППО, 2018. 292 с. С. 98-108. Електронне видання. URL: http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/elektronni_vydannia_POIPPO/2018/Zb_nauk_ tech_integr_vyp.10.pdf

Піддячий М. І. Соціально-професійний розвиток: компетентнісно орієнтоване навчання старшокласників. Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи : збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Київ, 30 вересня 2019 р. (наукове електронне видання). Київ : Педагогічна думка, 2019. 139 с. С. 104-107.

Піддячий М. І. Соціально-професійний розвиток: компетентності старшокласників та студентів. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том VII: Ідентичність і свобода в освіті та науці / [Ред.: Ян Ґжесяк, Іван Зимомря, Василь Ільницький]. Конін. Ужгород. Бєльско-Бяла. Київ: Посвіт, 2019. 242 с. С. 107-110.

Піддячий М. І. Сутність формування компетентностей старшокласників. Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти : Зб. наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4 листопада 2019 р. ), м. Київ / Ін-т педагогіки НАПН України; / ред. кол.: Топузов О. М., Горошкіна О. М. (гол. ред.), Доротюк В. І., Чудакова В. П. Київ : Пед. думка, 2019. 484 с. С. 269-272.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 3 | |