ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Посилання

Цзоу Ч. Віртуальний університет як освітній феномен інформаційного суспільства.-Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – 21с.

Москалик Г. Філософська парадигма модернізації освіти в умовах інформаційно-комунікативного середовища. Монографія/ Г. Москалик – Кременчук: Видавництво «Християнська Зоря» 2014 – С. 31.

Драч І.І. Компетентність фахівця як теоретична проблема/ І. Драч/ Післядипломна освіта в Україні-2013 - ғ 1.-С. 19-21.

Фрумин И.Д. Компетентностный подход в образовании/Материалы Х Всероссийской конференции «Педагогика развития: становление компетентности и результаты образования в различных подходах».-Красноярск. Изд-во КрГУ, 2003. - С. 24-36.

Драч І.І. Ключові компетентності як основа професійної компетентності майбутніх викладачів вищої школи /І. Драч/ Післядипломна освіта в Україні. – 2012. - ғ 1 – С. 24-27.

Самодрин А.П. Архітектоніка профільної освіти: навчально-методичний посібник./А.П. Самодрин.-Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2019. - С. 110-111.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 5 | |