ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ» В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НУШ

Посилання

Бєлкіна-Ковальчук О.В. Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.09 – теорія навчання / О. В. Бєлкіна-Ковальчук : Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки, Луцьк, 2006. 21 с.

Бондар В. І. Критичне мислення в психології та педагогіці : сутність, розвиток, формування: посібник / В. І. Бондар; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т педагогіки і психології. К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. 106 с.

Вукіна Н. В. Критичне мислення : як цього навчати / Н. В. Вукіна, Н. П. Дементієвська. Х. : Основа, 2007. 108 с.

Кроуфорд А. Технології розвитку критичного мислення учнів / А. Кроуфорд, В. Саул, С. Метьюз, Д. Макінстер; [наук. ред., передм. О. І. Пометун]. К. : Плеяда, 2006. 220 с.

Пометун О. Путівник з розвитку критичного мислення в учнів початкової школи: методичний посібник для вчителів / автори-укладачі : О. І. Пометун, І. М. Сущенко. К., 2017. 96 с.

Тягло О. В. Критичне мислення: навчальний посібник / О. В. Тягло. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. 189 с.

Чемоніна Л. В. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на уроках української (рідної мови) та читання / Л. В. Чемоніна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2013. – ғ 3. – С.155–161.

Шимон Л. П. Розвиток критичного мислення учнів початкових класів / Л.П. Шимон // Вісник Житомирського державного університету. – 2009. – Вип.44. Педагогічні науки. – С.164 –167.

Ярош Г.О., Седова Н.М. Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використанням технології розвитку критичного мислення. – Х. : Основа, 2005. 240 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 42 | |