ЩОДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Посилання

Горошкіна О. Підручник як засіб формування соціокультурної компетенції учні. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2010. ғ22. С. 184-186.

Инханян Н.Б. Лингвистические основы формирования в языковом педагогическом вузе лингвосоциокультурной компетенции. Іноземні мови. 1995. ғ3-4. С. 69-74.

Колодько Т.М. Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04; наук. кер. О. Г. Мороз ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ: 2005. С. 20-24.

Леонтян М.А. Поняття «компетенція» і «компетентність» у теорії освіти: Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». 2012. Вип. 176. С. 75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2012_188_176_18

Омельчук С. Формування мовленнєвокомунікативних умінь у процесі вивчення синтаксису. Дивослово. 2006. ғ9. С. 2-5.

Сліпушко О.М., Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. К.: Кирилиця. 1999. С. 235

Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования. Ученик в общеобразовательной школе. М. : ИОСО РАО: 2002. С. 153.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 14 | |