СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Посилання

Білецька Г. А. Природничо-наукова компетентність у структурі професійної компетентності фахівця-еколога / Г. А. Білецька, В. В. Басіста // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі» (ХХ Каришинські читання) / за заг ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2013. – С. 33–35

Двуличанская Н.Н. Организационно-педагогические условия повышения профессиональной компетентности обучающихся в системе непрерывного естественно-научного образования [Электронный ресурс] / Н.Н. Двуличанская //Наука и образование. – 2011. – ғ 3. – Режим доступа: http://technomag.edu.ru/doc/170201.html.

Державна Національна програма „Освіта‖ (Україна ХХІ століття). – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.

Моторна Л. В. Професійна спрямованість навчання природничо-наукових дисциплін у підготовці молодших спеціалістів технічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. В. Моторна. – Вінниця, 2012. – 29 с

Пономарьова Г.Ф. Деякі завдання підвищення кваліфікації викладачів природничо-наукових дисциплін у педагогічному вищому навчальному закладі / Г.Ф. Пономарьова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. – 2008. – ғ 28. – С. 88–95.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | |