INVENTORIES AS OBJECT OF INTERNAL CONTROL (EVIDENCE FROM THE ENTERPRISES OF CONSUMER COOPERATION)
https://doi.org/10.36074/22.12.2019.v1.03
PDF (English)

Посилання

Mizhnarodni standarty kontroliu yakosti, audytu, ohliadu, inshoho nadannia vpevnenosti ta suputnikh posluh, chastyny (1, 2). (2012). Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements, Volume I and II.

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti» (Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy) (2013). № 336/22868. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0336-13.

Osadcha, O. O. (2016). Vnutrishnohospodarskyi kontrol finansovykh rezultativ subiektiv hospodarskoi diyalnosti v Ukraini. Sbornyk statei nauchno-ynformatsyonnoho tsentra «Znanye».

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 9 «Zapasy» (Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy) (1999). № 246.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 20 | Завантажень: 33 |