ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ ВІДХОДІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
https://doi.org/10.36074/22.12.2019.v1.12
PDF

Посилання

Програма використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року (1997). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-97-%D0%BF.

Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами (Закон України). №1947-III (2000). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1947-14.

Про відходи (Закон України). №187/98-ВР (1998). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80.

Замула, І.В., & Бондарчук, В.В. Бухгалтерський облік відходів сільськогосподарського виробництва: екологічний вектор. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер.: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. (3), 85-97.

Про оцінку впливу на довкілля (Закон України). №2059-VIII (2017). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19.

Міщенко, В.С., & Виговська, Г.П. (2007). Проблеми імплементації європейського законодавства у сфері поводження з відходами. Сотрудничество для решения проблемы отходов. Матеріали 4-ої міжн. конференції, м. Харків. Вилучено з http://waste.ua/cooperation/2007/theses/michthenko.html.

Загальні вимоги до фінансової звітності: НП(С)БО 1. (2013). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Запаси: П(С)БО 9. (1999). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99/conv.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України (2015). Вилучено з https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Витрати: П(С)БО 16 (1999). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.

Оцінка справедливої вартості: МСФЗ 13 (2013). Вилучено з https://zakon.help/article/msfz-13-ocinka-spravedlivoi-vartosti-msfz-13-ocinka.

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості (2007). Вилучено з http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=72838.

Пікінер, В.В. Проблеми визнання та оцінки відходів в бухгалтерському обліку в контексті соціально відповідального управління підприємствами. Вилучено з http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4262.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 16 | Завантажень: 12 |