IMPLEMENTATION OF THE COURSE "FUNDAMENTALS OF LEADERSHIP" AS A DIDACTIC PROJECT IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY
https://doi.org/10.36074/22.12.2019.v2.09
PDF (English)

Посилання

Bronikova, S. (2008). Refreyminh yak kohnityvna metodyka upravlinsʹkoyi praktyky [Reframing as a cognitive technique of management practice]. Scientific Bulletin, vol. (2), 25–29 pp.

Hrynʹova, M.V. & Kononets, N.V. & Dyachenko-Bohun, M.M. & Rybalko, L.M. (2019). Resursno-oriyentovane navchannya studentiv v umovakh zdorovʺyazberezhuvalʹnoho osvitnʹoho seredovyshcha. Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya [Resource-oriented student education in a healthy education environment], Information Technology and Teaching Aids, vol.72(4), 182–193 pp. Retrieved from https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/101

Kononets, N. V. (2016). Dydaktychni osnovy resursno-oriyentovanoho navchannya dystsyplin kompʺyuternoho tsyklu studentiv ahrarnykh koledzhiv [Didactic Foundations of Resource-Oriented Computer Cycle Studies for Agricultural College Students]. (Dys. dokt. ped. nauk). Poltava.

Nestulya, S. I. (2019). Dydaktychni osnovy formuvannya lidersʹkoyi kompetentnosti maybutnikh bakalavriv z menedzhmentu [Didactic bases for leadership competence formation of future bachelors in management]. Poltava : PUET.

Nestulya, S. I. (2018). Dystantsiynyy kurs «Osnovy liderstva» yak zasib formuvannya lidersʹkoyi kompetentnosti studentiv [The distance course "Fundamentals of Leadership" as a means of forming students' leadership competence]. Computer at School and Family, vol. 5(149), 10–16 pp.

Tolkachev, A. N. (2016). Primenenie formata «Workshop» kak novogo vida uchebnykh zanyatiy so studentami instituta biznesa i dizayna [Use of the Workschop format as a new type of training with students of the Institute of Business and Design]. Business and Design Review, vol. 1 (1), 4–17 pp. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-formata-workshop-kak-novogo-vida-uchebnyh-zanyatiy-so-studentami-instituta-biznesa-i-dizayna (in Russian)

Ward, J., & LaBranche, G. A. (2003). Blended learning: The convergence of e-learning and meetings. Franchising World, vol. 35(4), 22–23 pp. (in English)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 19 | Завантажень: 15 |