ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
PDF

Посилання

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т . / В . И. Даль. - М.: Терра, 1995. - Т. 1. - 800 с.

Психологический словарь / [под ред. В. В. Давыдова, А. В. Запорожца, В. Ф. Ломова и др.]; Науч.-исслед. инстит. общей и пед. психол. АПН СССР. - М.: Педагогика, 1983. - 448 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України: гол. ред. В. Г. Кремень. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 1040 с.

Великий тлумачний словник української мови / Уклад. В. Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. - 1736 с.

Лесик В. В. Формування у студентів психолого-педагогічної готовності до майбутньої професійно- трудової діяльності / В. В. Лесик // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди: зб. наук. пр. - Переяслав-Хмельницький, 2011. - Вип. 22. - С. 93-96.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. - К.: Либідь, 1997. - 430 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 15 | Завантажень: 32 |