ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ
PDF

Посилання

Ермолаева Е. П. Профессиональная идентичность и маргинализм: концепция и реальность. Психологический журнал. 2001. Т. 22. №4. С.51–59.

Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития: методология, теория, практика: коллективная монография. Екатеринбург: Изд-во Рос. Гос. проф.-пед. ун-та, 2011. 159 с.

Мартинець Л. А. Професійний розвиток учителя: сутність і зміст. Збірник наукових праць Херсонського педагогічного університету. Педагогічні науки. 2016. Вип. 72 (2). С. 106–110.

Музичко Л. Формування професійної ідентичності як освітнє завдання вищої школи. Університетська кафедра. 2017. № 6. С. 231–242. URL : http://www.irbisnbuv. gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ukaf_2017_6_22 (дата звернення: 18.09.2020).

Мукан Н. В., Грогодза І. Ю. Професійний розвиток педагогів: теоретичні та методологічні аспекти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2013. № 5. С. 18–27.

Поваренков Ю. П. Психологическая характеристика профессиональной идентичности субъкта труда. Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. 2014. № 13. С. 9–16. URL :

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskaya-harakteristika-professionalnoyidentichnosti-subekta-truda (дата обращения: 18.09.2020).

Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О. М. Степанов. Київ : Академвидав, 2006. 424 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 4 | Завантажень: 17 |