ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ
PDF

Ключові слова

гуманітаризація освіти, гуманізація освіти, гуманітарна культура, гуманітарний потенціал хімічних знань, майбутні учителі хімії.

Як цитувати

Форостовська , Т. (2021). ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ. ГРААЛЬ НАУКИ, (5), 232-235. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.044

Анотація

У статті показано, що однією з важливих умов готовності майбутніх учителів хімії до реалізації професійного самовизначення є гуманітаризація освіти, яка в свою чергу є стрижневою частиною гуманізації. Гуманітаризація освіти полягає в якісній глибокій передачі гуманітарних знань, посилені гуманітарних аспектів природничих і математичних наук, а також розширення гуманітарного світогляду. Виявлено, що гуманітаризація освітнього простору підготовки майбутніх вчителів хімії має на меті розвиток загальної і професійної культури, засвоєння гуманітарного потенціалу кожної області хімічних знань, їх особистісний розвиток шляхом самореалізації в різних видах професійної, соціальної, творчої діяльності, а відтак і реалізацію професійного самовизначення майбутніх фахівців.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.044
PDF

Посилання

Дослідження політичної взаємодії в умовах трансформації суспільства: зб. наук. праць / Л. О. Ануфрієв, В. В. Попков, М. І. Мілова та ін.; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т соц. наук. Одеса: ОНУ, 2013. 288 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. К.: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Крылова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста. М.: «Высшая школа», 1990. 142 с.

Лернер И. Я. Каким должно быть воспитывающее обучение. Химия в школе. 1995. № 1. С. 15–17.

Макареня А. А., Архипова О. Е. Роль педагогической культурологии в реализации гуманизации химического образования. Совершенствование содержания и методов обучения химии в средней школе. СПб.: Образование, 1991. 153 с.

Новикова Л. И. Воспитательная система: исходные позиции. Сов. педагогика. 1991. № 11. С. 61–65.

Тарасенко Г. С. Гуманітаризація вищої педагогічної освіти в контексті філософсько-педагогічного аналізу. Педагогічна освіта: теорія і практика. Камянецьк-Подільський нац. ун-т імені І. Огієнка. 2015. № 18. С. 105–110.

Форостовська Т. О. Гуманітаризація освіти як педагогічна умова ефективності реалізації професійного самовизначення майбутніх учителів хімії. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2020. Вип. 20. Т.3. С. 93–98.

Чермит К. Д., Левченко В. Г. Высшее образование: реалии и перспективы. Майкоп: Редакционно-издательский отдел Адыгейского государственного университета, 2001. 237 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 18 | Завантажень: 9 |