MANAGEMENT OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH CONGENITAL ANOMALIES OF FETAL DEVELOPMENT
PDF

Ключові слова

congenital anomalies, pregnancy complications, childbirth

Як цитувати

Inshyna , D., & Fartushok , T. (2021). MANAGEMENT OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH CONGENITAL ANOMALIES OF FETAL DEVELOPMENT. ГРААЛЬ НАУКИ, (5), 333-336. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.066

Анотація

We represent results of the 20 women survey, who gave birth to children with congenital malformations of the fetus. It was found that pregnancy and delivery in these women are with complications. Presented a general scheme of women with congenital malformations of the fetus. An important positive aspect of this scheme is that the newborn passes to neonatologists and other specialists with established diagnosis, investigation and preliminary plan of treatment that is refined and adjusted in the dynamics.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.066
PDF

Посилання

I. S. Lukianova, H. F. Medvedenko & I.A.Zhuravel (2007) Vrodzheni vady rozvytku: prenatalni ta postnatalni aspekty. Mystetstvo likuvannia , 1 (37), 24–26.

B.M. Petrykovskyi, M.V. Medvedeva & E.V. Yudyna (1999) Vrozhdennыe poroky razvytyia: prenatalnaia dyahnostyka y taktyka, 256.

I. Yu. Hordiienko & P. O. Moiseienko (2009) Aktualni problemy orhanizatsii prenatalnoi diahnostyky vrodzhenoi ta spadkovoi patolohii v Ukraini. Perynatolohyia y pedyatryia, 2 (38), 6-11.

H.B.Semenyna, K. L. Shatylovych, T.V. Fartushok, O.S. Komissarova. A new approach to the combination therapy of polycystic ovary syndrome. World of Medicine and Biology, 2 (72), 125-128.

V.Y. Kulakova, V.N. Prylepskaia, V.E. Radzynskyi (2006) Rukovodstvo po ambulatorno-polyklynycheskoi pomoshchy v akusherstve y hynekolohyy , 1056 .

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 16 | Завантажень: 12 |