МІСЦЕ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ В МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВИ
PDF

Як цитувати

Амелін , О. (2021). МІСЦЕ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ В МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВИ. ГРААЛЬ НАУКИ, (6), 68-71. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.009
https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.009
PDF

Посилання

Про стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки (Указ Президента України). № 231/2021. (2021). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021#n10.

Платон. (2000). Держава (Д. Коваль, пер. з давньогр.). Київ: Основи.

Арістотель (2000). Політика. (О. Кислюк, пер. з давньогр. та передм.). Київ: Основи.

Шемшученко, Ю. С. (відп. ред.). (2002). Юридична енциклопедія (Т. 4: Н-П, с. 626); Київ: Видавництво «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана.

Демиденко, Г. Г. (2001) История учений о праве и государстве: Курс лекций. Харьков: Факт.

Козинець, О., Пророченко. В. (2020). Становлення та розвиток теорії поділу влади в історії світової політико-правової думки. Підприємництво, господарство і право, (1), 165-169. https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.1.30

Суботін, В. М., Філонов, О. В., Князькова, Л. М., Тодоров, І. Я. (2005) Теорія держави і права: навчальний посібник. Київ: Знання.

Федорів, У. (2015). Американські концепції парламентаризму. Вісник Прикарпатського університету. Політологія. (9), 94-102.

Конституція України (Конституція). № 254к/96-ВР. (2020). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) (Закон України). № 1401-VIII (2016). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#n2.

Про судоустрій і статус суддів (Закон України). № 1402-VIII. (2021). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text.

Хорсуненко, О. В. (2019) Прокуратура України та країн-членів Європейського Союзу: порівняльне дослідження (автореф. дис. ... канд. юрид. наук). Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, Україна.

Амелін, О. Ю. (2020) Адміністративно-правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури України (дис. ... канд. юрид. наук). ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Київ, Україна.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 106 | Завантажень: 83 |