МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЮДИНО-МАШИННОЇ СИСТЕМИ ЗА РАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
PDF

Ключові слова

програмне забезпечення, система підтримки прийняття рішень, граф, дерево цілей

Як цитувати

Осієвський , С., Третяк , В., Кулагін , К., Власов , А., Закіров , З., & Кривчун , В. (2021). МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЮДИНО-МАШИННОЇ СИСТЕМИ ЗА РАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ. ГРААЛЬ НАУКИ, (6), 170-181. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.029

Анотація

В статті розглянуто питання підвищення ефективності функціонування людино – машинних систем за рахунок підвищення якості програмного забезпечення систем підтримки прийняття рішень (СППР). Запропоновані рішення базуються на існуючих моделях та методах, детальний аналіз яких проведено в ході наукового дослідження, зокрема в певних отриманих рішеннях знайшла своє застосування методолгія статичного відлагодження програмних додатків. В основу рішення зазначеного завдання запропоновано покласти методи рішення задачі управління ЛМС по векторному критерію. Запропоновано механізм синтезу комплексного плану операцій щодо підвищення якості програмного забезпечення СППР, показано можливість аналізу поетапного виконання плану з отриманням аналітичної оцінки. З цією метою комплексний план представлено у вигляді дерева цілей, побудованого у відповідності до положень теорії графів та рангового підходу. Проведена оцінка часової складності алгоритмів, що реалізують рішення завдань побудови дерева цілей. На основі отриманих формалізованих рішень виявлено, що максимальна кількість ребер для графа, що реалізує дерево цілей не перевищує n2, кількість переглядів ребер не перевищує n, тобто загальна кількість операцій, що реалізує перегляд ребер та додавання їх в зважене мінімальне покриття (ЗМП), не перевищує n3. Встановлено, що при реалізації операції додавання ребер в ЗМП, на кожному кроці, після фіксації попереднього результату кількість переглядаємих ребер зменшується, тому сумарна складність алгоритмів не перевищить n3. Отримані рішення відповідають вимогам ДСТУ ISO/IEC 9126, ДСТУ ISO/IEC 14598 та враховують вимоги серії стандартів Software Quality Requirements and Evaluation як значення вершин графа дерева подій. В процесі рішення завдання врахована специфіка функціонування ЛМС, зокрема можливіст формалізації різних аспектів знань (алетичних, дисизіональних, каузальних, діонтичних) та забезпечення заданого рівня оперативності пошуку рішень.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.029
PDF

Посилання

Besnard D. Structure for Dependability: Computer Based Systems from Interdisciplinary Perspective / D. Besnard, C.Gacek, B. Jones Cliff // Springel Verlag London Limited, 2006. – 304 p.

Computer Safety, Reliability and Security. ed. by R. Winther, Biorn A. Gran, G.Dahll // Proc. 24th Intern. Conf. SAFECOMP 2005, Friedrikstadt, Norway, September 28-30, 2005. – 409 p.

Бахмач Е.С. Отказобезопасные информационно-управляющие системы на программируемой логике / Е.С. Бахмач, А.Д. Герасименко, В.А. Головир, и др.; под ред. В.С. Харченко, В.В. Скляра. – Национальный аэрокосмический университет «ХАИ», Научно-производственное предприятие «Радий», 2008. – 380 с.

Laprie J.C. Dependability Handbook / J.C. Laprie // LAAS Report no 98-346. – Toulouse: Laboratory for Dependability Engineering, 1998. – 365 p.

Липаев В.В. Надежность и функциональная безопасность комплексов программ реального времени / В.В. Липаев. – М., 2013. – С. 207.

Нариньяни А. Продукционные системы. Представление знаний в человеко-машинных и робототехнических системах / А. Нариньяни, Т. Яхно. – М.: ВЦ АН СССР, ВИНИТИ, 1984. – С. 136-177.

Zadeh L.A. Fuzzy Sets / L.A. Zadeh // Information and Control. – 1965. – Vol. 8. – P. 338-353.

Zadeh L.A. The Concept Of A Linguistic Variable And Its Application To Approximate Reasoning / L.A. Zadeh // Information Sciences. – 1975. – Vol. 8. – P. 199-249, 301-357; – Vol. 9. – P. 43-80.

Tsukamoto Y.: An Approach To Fuzzy Reasoning Method. In: Gupta M.M., Ragade R.K. and Yager R.R. (eds.) Advances In Fuzzy Set Theory And Applications, pp. 137–149 (1979).

Miller S.P. Software model checking takes off / S.P. Miller, M.W. Whalen, D.D. Cofer // Commun. ACM. – 2010. – № 53(2). – Р. 58-64.

Nguen T. Checking Expert System Knowledge Bases for consistency and completeness / T. Nguen, W. Perkins, T. Laffey, W. Pecora // Proc. оf the 9th Int. Joint Conf.on AI, Los.Ang, 1985. – P. 375-378.

Липаев В.В. Проблемы обеспечения качества сложных систем [Электронный ресурс] / В.В. Липаев – Режим доступа: http://quality.eup.ru/MATERIALY4/poksps.htm (дата обращения: 19.05.2021).

Метод формирования признаков информационной модели конфликтных ситуаций для подсистем поддержки принятия решений в перспективных системах управления специального назначения / М.А. Павленко, Г.С. Степанов,

М.В. Касьяненко, В.Н. Руденко // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2016. – № 3(48). – С. 101-103.

ISO/IEC 9126 Software Engineering. Product quality (2014) [Programna inzheneriya YakIst produktu], Kiev,20 p.

ISO / IEC 14598 Information Technology. Software product evaluation (1999) [InformatsIynI tehnologiyi. Otsinyuvannya programnogo produktu], Kiev, 18 p.

Використання стандартів SQuaRE при проведенні випробувань програмного забезпечення у збройних силах України / Рижков О.В., Геращенко М.О., Барвінок Р.Д., Єрмоленко Ф.В. – Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони № 1(31)/2018. – С. 89 – 94.

Долинина О.Н. Алгоритмы и методы разработки и отладки экспертных систем / О.Н. Долинина. – Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2015. -226 с.

Татха Х. Введение в исследование операций: пер. с англ. / Х. Татха. – 6-е изд. – М.: Вильямс, 2001. – 912 с.

Фатрелл Р.Т. Управление программными проектами: достижение оптимального качества при минимуме затрат: пер. с англ. / Р.Т. Фатрелл, Д.Ф. Шафер, Л.И. Шафер. – М.: Вильямс, 2003. – 1136 с.

Когнітивний підхід до розробки інформаційних моделей в системах підтримки прийняття рішень / М.А. Павленко, В.К. Медведєв, П.Г. Бердник, С.В. Міхасьов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2016. – № 2(23). – С. 138-141.

Ранговый подход к решению задач линейного и нелинейного булевого программирования для планирования и управления в распределенных вычислительных системах / С.В. Листровой, Е.С. Листровая, М.С. Курцев // Электронное моделирование. – 2017. – Т. 39, № 1. – С. 19-38.

Майерс Г. Качество программного обеспечения / Г. Майерс – М.: Мир, 1980. – 360 с.

Голубничий, Д., Третяк, В., Костенко, І., Поляцко, В., Апполонов, О., Крук, Б., & Закіров, З. (2021). Експериментальне дослідження алгоритмів рішення задач дискретної оптимізації на основі рангового підходу та принципу оптимізації за напрямком. InterConf, (58), 324-337. https://doi.org/10.51582/interconf.21-22.05.2021.034

Третяк, В., Голубничий, Д., Коломійцев, О., Мегельбей, Г., Возний, О., & Філіпенков, О. (2020). Математична модель рангового підходу. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 116-122. https://doi.org/10.36074/25.12.2020.v1.40

Третяк, В., & Пашнєва, А.(2017) Оптимізація структури сховища даних у вузлах інфокомунікаційної мережі хмарного середовища. Системи управління, навігації та зв’язку. № . 4 (44). – С. 122-128.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 19 | Завантажень: 9 |