ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР ПІДТРИМКИ ПОЛІТИКИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
PDF

Ключові слова

вища освіта, автономія, врядування, якість освіти, академічна доброчесність.

Як цитувати

Слободянюк , О. (2021). ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР ПІДТРИМКИ ПОЛІТИКИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ. ГРААЛЬ НАУКИ, (7), 223-232. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.042

Анотація

У статті розглянуто процес демократизації управління університетської діяльності як фактору, що впливає на ціннісну складову академічних взаємовідносин. Питання ціннісної складової освітнього процесу актуалізовано через посилення відповідальності університетів (в умовах автономії) за якість освіти. Академічна доброчесність є інструментом забезпечення якості вищої освіти, тому в статті визначено, що фундаментальні цінності академічної доброчесності ватро впроваджувати не тільки в навчання, викладання та дослідження, а й «запустити» механізми демократизації управління університетської діяльності. Констатовано, що впровадження засадничих принципів врядування є механізмом демократизації управління університетської діяльності. З'ясовано: в документах Європейського простору вищої освіти рекомендовано послуговуватись п’ятьма принципами ефективного врядування: відкритість, участь, підзвітність, ефективність та злагодженість. В наукових працях характеристиками врядування названо: багаторівневість, багатоакторність, багатосекторність та багатопроцедурність. Узагальнено, що принципи та характеристики ефективного врядування мають бути екстрапольовані на впровадження політики академічної доброчесності на інституційному рівні.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.042
PDF

Посилання

Paris Communiqué. (2018). Вилучено з https://ihed.org.ua/wp-ontent/uploads/2019/02/Bologna_Conference_27.11.2018_-Full_document_47p.pdf.

Стратегічний план діяльності МОН України до 2024 року. (2019). Вилучено з https://mon.gov.ua/storage/app/media/news /%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/01/strat_plan_mon_2024.pdf.

Про освіту (Закон України). № 2145-VІІІ. (2017). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Драч, І., Паламарчук, О., В. Рябченко, Червона, Л. (2019) Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо механізмів реалізації ефективного врядування в університетах: препринт (аналітичні матеріали) (частина ІІ). С. Калашнікова (ред). Київ: Інститут вищої освіти НАПН України. Вилучено з https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/Analiz dosvidu_ vriaduvania_v_univer_ch1-2_analit _IVO-2020-241p_avtors-kolektiv.pdf.

Budapest-Vienna Declaration (2010). Вилучено з http://www.ehea.info /cid101033/budapest-vienna-declaration.html.

Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff. (2017). Вилучено з http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/all_publications _en.php.

Ministerial conference Bucharest Communique. (2012). Вилучено з https://www.ehea.info/cid101043/ministerial-conference-bucharest-2012. html.

Yerevan Communiqué: EHEA Ministerial Conference (2015). Вилучено з http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/5_2015/112705.pdf.

Kennedy, K. Higher Education Governance as a Key Policy Issue in the 21st Century. (2003). Вилучено з https://link.springer.com/content/pdf/ 10.10 23/A:1024468018883.pdf.

Magalhaes, A. Veiga. (2014). Governance and Management Dilemmas Arising from Substructuring in Higher Education. Leadership and Governance in Higher Education for Decision-makers and Administrators. № 2. S. 27 – 47.

Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності. (2019). Вилучено з https://cutt.ly/9QVhmU7.

Keczer G. (2012). Governance reforms in European universities. International journal of economics and finance studies. Vol 4. № 2. р. 55-63. Вилучено з https://cutt.ly/0QVj08l.

Європейське врядування. Біла книга. (2001). Вилучено з https://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2016/01/Bila-knyga-YEvropey-ske -vryaduvannya.pdf.

Джон С. Мілль. Представницьке врядування. (2005). В Проценко, О. (упоряд.) Демократія: Антологія (с. 417–418). Київ.: Смолоскип.

Калашнікова, С.А., Жданова, К.О. (2013). Врядування у вищій освіті: сутність, виміри, тенденції. Вища освіта України. №3 (дод. 2). с. 69–74.

Chonu, M.-H., Junglbut, J., Ravinet, P. & Vucasovic Martina. (2017). Higher education governance and policy: an introduction to multi-issue, multilevel and multi-actor dynamics. Policy and society. Vol. 36. Вилучено з https://cutt.ly/kQVxSTu/.

Драч, І. Управління дослідницькою діяльністю в системі університетського врядування. В С. Калашнікова (за заг. ред.) Механізми реалізації ефективного врядування в університетах України в умовах євроінтеграції (с. 109-153). Вилучено з https://cutt.ly/JQVQPUn.

Полякова, Г., Лола, Ю., Почуєва, О. (2019). Упровадження, моніторинг та оцінка академічної доброчесності в закладах вищої освіти. Інноваційна педагогіка. Випуск 13. Т. 2. с. 149-155.

Cопова, Д. (2020). Академічна чесність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців в університетах Європейського Союзу (дис. … канд. пед. наук). Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, Україна.

Рябченко, В. Теоретичні основи впливу соціального середовища на ефективне врядування в українських університетах: світоглядно-компетентнісний аспект (2020). В С. Калашнікова (за заг. ред.) Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо механізмів реалізації ефективного врядування в університетах: аналітичні матеріали у двох частинах (с. 7–59). Київ: Прінтеко.

Кодекс академічної доброчесності Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». (2020). Вилучено з http://surl.li/abuyc.

Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка. (2018). Вилучено з https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf.

Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка». (2017). Вилучено з https://lpnu.ua/polozhennia-pro-akademichnu-dobrochesnist-u-natsionalnomu-universyteti-lvivska-politekhnika.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 15 | Завантажень: 8 |