ОЦІНКА ВОДНИХ ТА ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ОЗЕР НОБЕЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
PDF

Ключові слова

озеро, водні ресурси озер, озерний сапропель, природно-антропогенний стан озера, рекреація, Нобельський національний природний парк.

Як цитувати

Зубкович , І., Діковицький , В., & Мартинюк , В. (2021). ОЦІНКА ВОДНИХ ТА ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ОЗЕР НОБЕЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ. ГРААЛЬ НАУКИ, (7), 335-341. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.066

Анотація

У статті, на основі польових досліджень та фондових матеріалів, обґрунтовуються запаси водних та органо-мінеральних (сапропелевих) ресурсів озер Нобельського національного природного парку. Головну увагу акцентовано на потенціалі озерного сапропелю, зокрема їхніх площ, об’ємів, потужностей тощо. Наведено геологічний розріз потужності відкладів сапропелю модельного озера Посвітське. Співвідношення об’ємів водних мас озер та сапропелю дозволило встановити природно-антропогенний стан озер. Запропоновано використання озер парку у якості рекреації та лікувально-оздоровчому туризмі.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.066
PDF

Посилання

Зубкович, І., Мартинюк, В. О., Андрійчук, С. В. (2019). Оцінка геоекологічного стану басейнової системи озера Радожичі із застосуванням геоінформаційних технологій. Наук. вісник Східноєвропейського нац-го ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. 9 (393), 27-36.

Ільїн, Л. В. (2008). Лімнокомплекси Українського Полісся : Монографія : У 2-х т. Т. 2: Регіональні особливості та оптимізація; за ред. В. М. Пащенка. Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 400.

История озер. История плейстоценовых озер Восточно-Европейской равнины. (1998). СПб. : Наука, 404.

Ковальчук, И. П. & Мартынюк В. А. (2015). Методология и опыт ландшафтно-лимнологических исследований озерно-бассейновых систем Украины. География и природные ресурсы. 3, 182–190.

Лико, Д. В., Зубкович, І. В., Мартинюк, В. О., Лико, С. М. (2018). Оцінка геоекологічних процесів у басейновій системі озера Острівське (Волинське Полісся). Вісн. Нац-го ун-ту водного господарства та природокор-ня. Серія «Сільськогосподарські науки». Рівне, 2(82), 3-14.

Лопух, П. С., Якушко, О. Ф. (2011). Общая лимнология [Электронный ресурс] : пособие для студентов геогр. фак. Минск : БГУ. Вилучено з: http://www.elib.bsu.by.

Мартынюк, В. А. (2018). Модель геоэкологического состояния озерно-бассейновой системы. Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 5. Хімія. Біялогія. Навукі аб зямлі. Брэст: Выдавецтва БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2, 108–116.

Martyniuk, V. & Zubkovych, І. (2019). The landscape-lymnological analysis of the key land «Ostrivsky lakes» (Nobel national park, Ukraine). New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. 7th ed. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 238-263. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-0-140

Мартинюк, В. & Зубкович, І. (2020). Ландшафтно-картографічне моделювання ресурсів озерного сапропелю Поліського регіону України. Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні 2020», 14-15 травня 2020 року, НУБіП України, Київ. К.: НУБіП України, 193-196.

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 19.06.2019 року №219 «Положення про Нобельський національний природний парк». Вилучено з: https://mepr.gov.ua/files/docs/nakazy/2019/nakaz_219.pdf

Пасічник, М. П. (2020). Сапропелеві рекреаційно-туристичні ресурси Волинської області. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 103 Науки про Землю. Луцьк, 243.

Субетто, Д. А. (2009). Донные отложения озер: палеолимнологические реконструкции. СПб.: Изд-во РПГУ им. А. И. Герцена, 339.

Хільчевський, В. К., Ободовський, О. Г., Гребінь, В. В. та ін. (2008). Загальна гідрологія: підручник. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 399.

Указ Президента України від 11 квітня 2019 року № 131/2019 «Про створення Нобельського національного природного парку». Вилучено з: http://www.president.gov.ua/documents/1312019-26482

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 55 | Завантажень: 18 |