ФІЛОСОФІЯ КОНФЛІКТУ В УМОВАХ СУСПІЛЬСТВА ДИСТРИБУТИВНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ
PDF

Ключові слова

конфлікт, конфліктоген, аномія, дистрибутивна справедливість, толерантність, гідність.

Як цитувати

Дяченко , Н. (2021). ФІЛОСОФІЯ КОНФЛІКТУ В УМОВАХ СУСПІЛЬСТВА ДИСТРИБУТИВНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ. ГРААЛЬ НАУКИ, (8), 246-251. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.49

Анотація

Робота присвячена проблемі конфлікту в умовах дистрибутивної справедливості та відображенні її філософськими теоріями. Конфлікт розглядається як процес буття окремої людини та суспільства в цілому в контексті діалектики конфліктності та толерантності. Проблема актуалізується сучасним станом суспільства та формуванням нових видів конфлікту, пошуку шляхів зниження їх деструктивного впливу в умовах суспільства розподільчої справедливості. Конфліктогени акумулюються переважно не в сфері матеріального, а в сфері духовного буття людини. Вони сприяють формуванню рис когнітивного дисонансу та агресивного світосприйняття. Аналіз причинно-наслідкових зв’язків соціумних явищ надасть можливість виявити закономірності їх впливу на свідомість особистості.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.49
PDF

Посилання

Гоббс Т. (2001) Философские основания учения о гражданине. Минск: Харвест; Москва: АСТ; Локк Дж. (1988) Соч. в 3 т.- Т.3. Москва.: Мысль; Камю А. (1990) Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. (А.М.Руткевич, пер с фр). Москва: Политиздат; Фромм Э. (1990) Анатомия человеческой деструктивности. (Г.В.Швейник, пер. с англ.) Москва: Прогресс; Дарендорф Р. (2002) Современный социальный конфликт: Очерки политики свободы. (Л.Ю.Пантина, пер. с нем.) М.: РОССПЭН; Лоренц К. (1994) Агрессия (Так называемое «зло») (Г.Ф.Швейник, пер с нем.) М.: Прогресс: Универс.

Берлач А.І. (2007) Конфліктологія. Київ: Університет „Україна”; Герасіна Л.М (2004) Проблеми правової конфліктології: феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз. Харків: Право; Ложкін Г.В., Пов’якель Н.І. (2006) Психологія конфлікту. Київ: Видавничий дім „Професіонал”; Примуш М.В. (2006) Конфліктологія. Київ: Видавничий дім „Професіонал”; Яремчук С.С. (2008) Сучасні теорії в конфліктології. Чернівці: Рута; Яхно Т.П. (2017) Конфліктологія та теорія переговорів. Київ: Центр учбової літератури.

Ложкін Г.В., Пов’якель Н.І. (2006) Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика. Київ: Видавничий дім „Професіонал”.

Мандебура В. (2019) Політекономія відчуження та експлуатація праці: ретроспекція підходів та проблеми сучасності. Економічна теорія, №3, 5-28.

Бахтін М.М. (2019) До філософії вчинку. Психологія і суспільство, №1, 5-34.

Гоббс Т. (2001) Философские основания учения о гражданине. Минск: Харвест; Москва: АСТ.

Локк Дж (1998). Сочинения: в 3т.: пер с англ. Т.3. Москва.: Мысль.

Милль Дж.С. (2000) О свободе. О свободе. Антологія мировой либеральной мысли (1 пол. ХХ века). (А.Н.Неведомский, пер. с англ.). Москва.: Мысль, 288-392.

Фромм Э. (1990) Иметь или быть? Анатомия человеческой деструктивности. (Г.Ф.Швейник, пер. с англ.). Москва.: Прогресс.

Фромм Э. (1989) Психоанализ и религия. Сумерки богов. Москва: Политиздат, 143-221.

Карівець І. (2017) Революція гідності в гуманітаристиці України. Філософська думка, №6, 99-110.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 19 | Завантажень: 11 |