ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАБОРУ СКЛАДОВИХ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ДИРЕКТОРАМИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

управлінська діяльність, адміністративний персонал закладів освіти, прийняття управлінських рішень (ПУР), моделі ПУР, самоменеджмент, складові самоменеджменту, ситуаційний менеджмент, стратегічний менеджмент, техніки адміністративної діяльності (ТАД).

Як цитувати

Поляк , О., & Куриш , Н. (2021). ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАБОРУ СКЛАДОВИХ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ДИРЕКТОРАМИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ГРААЛЬ НАУКИ, (8), 293-298. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.56

Анотація

Проаналізовано стан управлінської діяльності закладів освіти України та Чернівецької області в умовах викликів та змін. Звернено увагу на потребу ясності та чіткості застосування адміністративним персоналом закладів освіти технік адміністративної діяльності (ТАД) в умовах постковідного періоду. Висловлена думка, що ключовою з ТАД є прийняття управлінських рішень – ПУР, в основі чого застосування механізму «практичного самоменеджменту» зі пріоритетним набором складових. Для обґрунтування даних у цій статті було застосовано підходи, апробовані впродовж двох років результатами дослідно-експериментальної роботи на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (ІППОЧО) від 2019 року на тему «Розвиток дієвості «практичного самоменеджменту» керівника закладу освіти як фактор забезпечення реалізації місії та цілей Нової української школи», що затверджено наказом Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної держаної адміністрації. Окрім того, для обґрунтування складових механізму самоменеджменту для ПУР керівниками закладів освіти локального рівня було використано результати опитування 18-и директорів закладів дошкільної освіти (ЗДО) від 16 вересня 2021 року як слухачів курсів підвищення кваліфікації ІППОЧО через виконання завдання на платформі Mооdle. Розподіл зазначених відповідей дало можливість встановити набір складових самоменеджменту для техніки ПУР за підходом: більше двох позитивних відповідей для тієї чи іншої складової із результатом у порядку «від найбільшої до найменшої» підтримки, а саме: самоаналіз (11 відповідей «за» із 18-и опитаних), самовдосконалення (10), самоорганізація (6), самоаудит (5), самовизначення (4), саморозвиток (4), самооцінка (3), самовиховання (3). Застосовано спробу актуалізувати значення для директора закладу освіти складової самоменеджменту – самоаналізу, що слід розглядати як окреслення контурів подальших наукових досліджень щодо решта семи виявлених складових самоменеджменту для ПУР.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.56
PDF

Посилання

Про освіту: Закон України від 08 серп. 2021 р. № 2145-VIII, підстава – 1658-ІХ. Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення 15.09.2021).

Поляк О.В. & Куриш Н.К. (2019). Ситуаційний менеджмент як інструмент управління закладом освіти в умовах змін. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки та психології». Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», Ч. 2, 75-78 (дата звернення 13.09.2021).

Білянін Г.І. & Поляк О.В. (2020). Моделі прийняття управлінських рішень освітніми менеджерами в умовах реформування та децентралізації. Вісник післядипломної освіти, 12(41), «Серія «Педагогічні науки» (Категорія «Б»), 30-43 (дата звернення 16.09.2021).

Поляк О.В. & Куриш Н.К. (2019). Прийняття управлінських рішень у системі освітнього менеджменту в умовах НУШ. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні програми і проекти в психології, педагогіці і освіті». ГО «Інститут Інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. Одеса: ГО «Інститут інноваційної освіти», 104-106 (дата звернення 14.09.2021).

Губерська Н.Л. (2014). Процедури прийняття й реалізації управлінських рішень у сфері вищої освіти. Відновлено з http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc10-2/part_1/20.pdf (дата звернення 10.09.2021).

Семенець‐Орлова І.А. (2017). Вибір управлінських рішень у процесі упровадження освітніх змін. Відновлено з www.kbuapa.kharkov.ua/e‐book/tpdu/2017‐4/doc/1/02.pdf (дата звернення 10.09.2021).

Шеломовська О. (2009). Концептуальні основи формування управлінських рішень у державному управлінні вищою освітою. Відновлено з http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02(5)/10somsep.pdf (дата звернення 09.09.2021).

Бобровський М.В. Горбачов С.І., & Заплотинська О.О. (2019). Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. Київ, Державна служба якості освіти, 240 (дата звернення 15.09.2021).

Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі закладів освіти області за напрямом «Розвиток дієвості «практичного самоменеджменту» керівника закладу освіти як фактор забезпечення реалізації місії та цілей Нової української школи. Наказ Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 02 верес. 2019 р. № 368. Відновлено з http://doncv.gov.ua/?cat=23&paged=2 (дата звернення 07.09.2021).

Поляк О.В. (2019). Практичний самоменеджмент в освітній діяльності в умовах викликів. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики», 396-398 (дата звернення 15.09.2021).

Шамрай І.Ю. (2011). Самоаналіз як педагогічна проблема. Педагогічна освіта: теорія і практика, Вип. 9, 73-77. Відновлено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2011_9_14 (дата звернення 10.09.2021).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 20 | Завантажень: 8 |