МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ ВУГЛЕВОДНЕНАСИЧЕННЯ УЩІЛЬНЕНИХ ПІЩАНО-АЛЕВРИТОВИХ ПОРІД ПІВДЕННОЇ ПРИБОРТОВОЇ ЗОНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ
PDF

Ключові слова

вуглеводненасичення, ущільнені породи, методи, піщано-алевритові, геолого-технологічні, газо-геохімічні.

Як цитувати

Хроль , В. (2021). МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ ВУГЛЕВОДНЕНАСИЧЕННЯ УЩІЛЬНЕНИХ ПІЩАНО-АЛЕВРИТОВИХ ПОРІД ПІВДЕННОЇ ПРИБОРТОВОЇ ЗОНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ. ГРААЛЬ НАУКИ, (8), 473-484. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.90

Анотація

Необхідність збільшення видобутку природнього газу змусила звернути увагу на альтернативні джерела. Одним з яких є ущільнені піщано-алевритові породи, які можуть бути насичені вуглеводнями. В останні роки важливу роль при бурінні свердловини почали відводити геолого-технологічному контролю. До складу якого входить ряд досліджень, що спрямовані на виявлення кількості вуглеводнів, в тому числі в ущільнених породах.
Мета даної роботи – запропонувати методичні основи оцінки ступеня вуглеводненасичення в ущільнених піщано-алевритових породах, використовуючи базові геологічні критерії, які вказують на перспективність товщі. Для впорядкованого та послідовного дослідження вуглеводненасичення в ущільнених піщано-алевритових різновидах, процес розділено на два етапи. На першому етапі відбувається оцінка перспектив нафтогазоносності ущільнених піщано-алевритових порід та виділяються ділянки з аномально підвищеною температурою. На другому – застосовується комплекс методів, спрямованих на визначення ступеня вуглеводненасичення ущільнених піщано-алевритових порід. До цього комплексу входять: геолого-технологічні, газо-геохімічні та промислово-геофізичні дослідження. Кожен з цих методів розглянутий окремо з урахуванням критеріїв перспективності, які викликані певними умовами та процесами. Запропонований комплекс досліджень дозволяє встановити ступінь вуглеводненасичення ущільнених порід на початкових етапах дослідження та при подальшому освоєнні.
Методичні основи реалізовані на конкретних прикладах в межах південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. Визначення ступеня вуглеводненасичення являється ключовим процесом при дослідженні ущільненої товщі та потребує фундаментального підходу. Для оцінки ступеня вуглеводненасичення та розгляду процесу освоєння за основу взяті зони, які максимально відрізняються одна від іншої за величиною температурної аномальності. Об’єктами для дослідження прийняті Левенцівсько-Богатойська та Перещепинсько-Пролетарська зони. 

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.09.2021.90
PDF

Посилання

Нетрадиційні джерела вуглеводнів України [Текст]:монографія / С.Г. Вакарчук [та ін.], у 8 книгах /за ред. О.Ю. Лукіна та Д.С. Гурського. К.: Ніка-центр, 2013. Том 6. - С.8.

В.В. Хроль, А.Й. Лур'є. Критерії оцінки вуглеводненасичення ущільнених піщано-алевритових порід в умовах ДДЗ [Текст] /В.В. Хроль, А.Й. Лур’є // Вісник ХНУ ім. Каразіна No54, 2021. –С. 132-140.

Оцінка перспектив та визначення нових прогнозно-пошукових об’єктів в межах центральної, східної та південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини /Ю.Б. Кабишев та ін. Звіт про науково-дослідну роботу. – ЧВ УкрДГРІ. Чернігів, 2007.

Лукин А.Е. О природе и перспективах газоносности низкопроницаемых пород осадочной оболочки Земли. Докл. НАН Укр. 2011.

Лукин А. Е. Сланцевый газ и перспективы его добычи в Украине. Статья 1. Современное состояние проблемы сланцевого газа (в свете опыта освоения его ресурсов в США) // Геол. журн. – 2010. – № 3. – С. 17–33.

Височанський І.В. Геологічні фактори формування несклепінних пасток в особливих зонах нафтогазонакопичення Дніпровсько-Донецького авлакогена. / І.В. Височанський // Вісник ХНУ ім. Каразіна No39, 2013. –С.45-65

Височанський І.В. Наукові засади пошуків несклепінних пасток вуглеводнів у Дніпровсько-Донбаському авлакогені: монографія / І.В. Височанський. – ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 236

Бенько В.М. Структурно-тектонічні критерії нафтогазоносності глибокозанурених (5-7км) горизонтів центральної та південно-східної частини ДДЗ / В.М. Бенько,

Б.Й. Маєвський // Нафтова і газова промисловість. – 2010. - №4. – С.8-20.

Вакарчук С.Г. Оцінка нафтогазового потенціалу ущільнених порід девонського комплексу Дніпровсько-Донецької западини / С.Г. Вакарчук // Назтогазова галузь України. – 2016. - №1 – С. 14-18.

Померанц Л.И. Газовый каротаж. /Л.И. Померанц. // – М.: Недра С.29-77.

Юровский Ю.М. Разрешающие способности газового каротажа скважин. /

Ю.М. Юровский.// М.: Недра 1964. С.10-68.

Юровский Ю.М., Рыбин В.Ф. К вопросу привязки аномальных зон к глубине при ГКПБ. – Вкн.: Газовый каротаж скважин. М., изд. ВНИИГеофизики, 1968, с. 18-22.

А.И. Лурье. Геотермические аномалии и нефтегазоносность. Монография. Харьков, 2018.

Маєвський Б.Й. До питання розвитку літогенетичної тріщинуватості та нафтогазоносності глибокозанурених теригенних порід-колекторів Передкарпатського прогину і Дніпровсько-Донецької западини / Б.Й. Маєвський, В.М. Бенько, Т.В. Здерка, С.С. Куровець // Геоінформатика. — 2008. — № 4. — С. 21-24.

Михайлов, В.А. Перспективи сланцевих відкладів України [Текст] / В.А. Михайлов, О.Ю. Зейкан, В.В. Гладун та ін. // Нафтогазова промисловість. - 2012. - №2. – С. 42-43.

В.В. Хроль. До методики виявлення ущільнених вуглеводньонасичених порід (на прикладі південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини) [Текст] /В.В. Хроль // Вісник ХНУ ім. Каразіна No46, 2017. –С.62-66

Маловодність як один з критеріїв вуглеводненасичення ущільнених піщано-алевритових порід. / В.В.Хроль, А.Й.Лур'є // за матеріалами VI Наукової конференції з міжнародною участю «Гідрогеологія: наука, освіта, практика». Харків, 2020. С.90-93.

Лагутин А.А. Условия формирования и литофизические свойства пород коллекторов глубокозалегающего продуктивного горизонта В 25 26 Котелевского месторождения по данным изучения керна [Текст] / А.А. Лагутин, С.Ф. Поверенный // Питання розвитку газової промисловості України. Випуск XXX. Харків, 2002. С. 69 75.

Соловьев В.О. Нетрадиционные источники углеводородов: проблемы их освоения: учебное пособие / В.О. Соловьев, И.М. Фык, Е.П. Варавина. – Х. : НТУ «ХПИ», 2013. – 92 с.

Кабишев Б.П. Перспективність ДДЗ на нетрадиційний газ центральнобасейнового типу /Б.П. Кабишев, Б.Е. Лоу, Т.М. Пригаріна, Ю.Б.Кабишев // Нафтогазова і газова промисловість. – 2000. - No2. – С.8-11.

Бенько В.М. Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Дніпровсько-Донецької западини [Текст]: монографія / В. М. Бенько, Б. Й. Маєвський, А. А. Лагутін, В. Р. Хомин;

Маєвський Б. Й., ред. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 208 с.192-206.

Федишин В.О. Наукові засади оцінювання низькопористих колекторів вуглеводневого газу: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.17 / В.О. Федишин ; НАН України. Нац. акціонер. компанія "Нафтогаз України". Ін-т геології і геохімії горюч. копалин. — Л., 2003. — 41 с.

Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: монографія у 8 книгах / за ред. О.Ю.Лукіна та Д.С.Гурського — К.: Ніка-центр,2013.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 16 | Завантажень: 7 |