ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ В СПРАВАХ ПРО ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ
PDF

Як цитувати

Череміс, О. (2021). ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ В СПРАВАХ ПРО ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ. InterConf, (45). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/10306
PDF

Посилання

Зуев Л. Б. Правоприменение: его механизм, понятие. – Тезиси докладов Межреспуб. научн.-практич. конф. «Проблемы обеспечения законности в механизме правоприменения». – Волгоград, 1990.

Теорія держави і права. Академічний курс: підруч. / О. В. Зайчук, А. П. Заєць, В. С. Журавський та ін.; Ред. Н. М. Оніщенко; Мін-во освіти і науки України. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 685 с.

Лукашкіна Т.В., Гуртієва Л.М. Теорія доказів у кримінальному судочинстві. Одесса. 2012. 54 с.

Присяжнюк І., Пилипенко І. Істотна та значна шкода як оцінні кримінально–правові поняття. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2018. No 1. С. 117–128.

Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА, 2017. – 576 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 7 грудня 1984 року № 8073-X [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України // Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

Арсенюк А. О. Специфіка доказування під час судового розгляду земельних спорів / А. О. Арсенюк // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали міжнародн. наук.-практ. конф. 15-16 травня 2015 р. : у 2 томах / відп. ред. М. В. Афанасьєва. – О., 2015. – Т.1 – С. 649-651.

Треушников М. К. Доказательства и доказывание в советском гражданском процессе / М.К.Треушников.– М.: Изд-во Моск.ун-та, 1982.– 160 c.

Добрачев Д. В. Проблеми судебной практики в сфере оборота земли / Денис Викторович Добрачев. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 144 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 21 | Завантажень: 27 |