ОБГРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ТА КРИТЕРІЇВ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ РАДІАЦІЙНОГО, ХІМІЧНОГО, БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ
PDF

Як цитувати

Поплавець, С., Гишко, Г., Кушпета, Р., Явтушенко, В., Колмогоров, О., Шамрай, Н., & Третяк, Д. (2021). ОБГРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ТА КРИТЕРІЇВ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ РАДІАЦІЙНОГО, ХІМІЧНОГО, БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ. InterConf, (46), 448-460. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2021.039

Анотація

Проведено обґрунтування показників ефективності методики формування раціональної структури системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту під час виникнення радіаційної, хімічної, небезпечної обстановки. Сформована модель структури системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту, мета якої полягає у мінімізації втрат при руйнуванні радіаційних та хімічно-небезпечних об’єктів.

https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2021.039
PDF

Посилання

Holubnychyi D.Iu. Yevstrat D.I. Kalachova V.V. Zapara D.M. Novichenko S.V. Lysytsia A.O. analiz efektyvnosti rishennia zadach dyskretnoi optymizatsii // Scientific Collection «interconf», (35): with the Proceedings of the 1 st International Scientific and Practical Conference «Experimental and Theoretical Research in Modern Science» (November 16-18, 2020). Kishinev, Moldova: Giperion Editura, 2020. PP. 613-620

Kazmirchuk V. O. Problemni pytannia radiatsiinoho, khimichnoho, biolohichnoho zakhystu mekhanizovanoi bryhady pry vedenni boiovykh dii v konteksti suchasnoi teorii ta praktyky voiennykh konfliktiv / V. O. Kazmirchuk, B. Ye. Savrun, S .A. Tsybulia // Viiskovo-tekhnichnyi zbirnyk. – 2014. – № 1. – S. 87-95.

Коломійцев, О., Голубничий, Д., Коц, Г., Третяк, В., Євстрат, Д., & Лисиця, А. (2020). Задачі дискретної оптимізації та їх постановка для розміщення засобів захисту в розподіленій системі. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 36-41. https://doi.org/10.36074/20.11.2020.v5.12

Lazebnyk S. V. Mozhlyvyi pidkhid shchodo vyznachennia ratsionalnoho skladu syl ta zasobiv radiatsiinoho, khimichnoho, biolohichnoho zakhystu povitrianoho komanduvannia / S. V. Lazebnyk, S. I. Poplavets // VII Mizhn. nauk.-tekhn. konf. “Problemy informatyzatsii”: 13 – 15 lyst. 2019 r. : tezy dopov. – Cherkasy – Kharkiv – Baku – Belsko-Biala, 2019. – S. 94.

Lazebnyk S.V. Modeli ta metodyka formuvannia ratsionalnoi struktury systemy radiatsiinoho, khimichnoho, biolohichnoho zakhystu Povitrianoho komanduvannia / S. V. Lazebnyk, S. I. Poplavets // Systemy ozbroiennia i viiskova tekhnika. – 2019. – № 3(59). – S. 43-47

Makohon O. A. Kontseptualni ta metodychni pidkhody stvorennia avtomatyzovanoi informatsiino-rozrakhunkovoi systemy vyiavlennia i otsinky radiatsiinoi ta khimichnoi obstanovky u vypadku avarii na radiatsiino ta khimichno nebezpechnykh obiektakh / O. A. Makohon, V. V. Marushchenko, V. L. Topchyi, V. Ye. Haidabuka, D. M. Nazarenko // Systemy upravlinnia, navihatsii ta zviazku. – 2015. – Vyp. 2. – S. 85-91

Poplavets S. I. Metodyka vyznachennia ratsionalnoho skladu syl ta zasobiv radiatsiinoho, khimichnoho, biolohichnoho zakhystu povitrianoho komanduvannia / S. I. Poplavets // Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho universytetu Povitrianykh Syl. – Kh., 2019. – № 3(61). – S. 24 – 29

Poplavets S. I. Pidvyshchennia efektyvnosti systemy RKhB zakhystu v Povitrianykh Sylakh Zbroinykh Syl Ukrainy v naslidok intensyfikatsii yii resursnoho potentsialu / S. I. Poplavets // Aktualni pytannia materialno-tekhnichnoho zabezpechennia viiskovykh formuvan ta pravookhoronnykh orhaniv : nauk.-prak. konf. Natsionalnoi akademii natsionalnoi hvardii Ukrainy, 26 zhovt. 2017r. : tezy dopov. – Kh., 2017. – S. 125-126.

Svitova hibrydna viina: ukrainskyi front. Monohrafiia. Za zah. red. V.P. Horbulina. K.: NISD, 2017. – 496 s.

Teoriia imovirnostei ta matematychna statystyka. Kurs lektsii. / Uklad.: T.A. Likhouzova – K.: KPI im. Ihoria Sikorskoho, 2018. – 300 s.

Tretiak, V., Holubnychyi, D., Kolomiitsev, O., Mehelbei, H., Voznyi, O., & Filipenkov, O. (2020). Matematychna model ranhovoho pidkhodu. Zbirnyk naukovykh prats ΛΌHOΣ, 116-122. https://doi.org/10.36074/25.12.2020.v1.40

Tretiak V.F., Pashnieva A.A. Optymizatsiia struktury skhovyshcha danykh u vuzlakh infokomunikatsiinoi merezhi khmarnoho seredovyshcha // Systemy upravlinnia, navihatsii ta zviazku. – 2017. – №. 4 (44). – S. 122-128.

Ponomarenko V.S., Holubnychyi D.Iu., Tretiak V.F. Tsilochyselne prohramuvannia v ekonomitsi. – Kharkiv: Vyd. KhNU, 2005. – 204 s.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 64 | Завантажень: 67 |