IMPACT OF EROSION PROCESS ON SEASONAL DYNAMICS OF THE NATURAL MOISTURE IN THE IRRIGATED GLEYEY-YELLOW SOIL
PDF

Як цитувати

Akbarova, U. (2021). IMPACT OF EROSION PROCESS ON SEASONAL DYNAMICS OF THE NATURAL MOISTURE IN THE IRRIGATED GLEYEY-YELLOW SOIL. InterConf, (48). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/11024
PDF

Посилання

Babayev M.P., Həsənov V.H., Cəfərova Ç.M./Azərbaycan torpaqlarının müasir təsnifatı və nomenklaturasının nəzəri əsasları. Bakı, “Elm”,2006, 360s.

Әkbərova Ü.Z. Lənkəran vilayətinin cənub-şərq hissəsində su eroziyasının torpaqların münbitliyinə təsiri. AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun elmi fondu. Bakı, 2016, 193 s. (Әlyazma)

Әkbərova Ü.Z. Lənkəran düzənliyinin suvarılan qleyli-sarı torpaqlarında irriqasiya eroziyası və torpaqlardan səmərəli istifadə problemləri. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri H.Әliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə və Milli Qurtuluş gününə həsr olunmuş

“Gənc alimlərin kənd təsərrüfatında rolu: problemlər və imkanlar” beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2014, s.116-117

Әliyev B.H. – Təbii nəmlik qıtlığı müşahidə olunan ərazilərdə yeni becərmə və suvarma texnologiyalarının tətbiqinin elmi-iqtisadi əsaslandırılması/ Torpaq və su ehtiyatlarının mühafizəsi adlı ET Eroziya və Suvarma İnsititunun elmi əsərlər məzmuəsi. II cild, Bakı, 2013, s.45-53

Həsənov V.H. Rütubətli subtropik Lənkəran ovalığı allüvial-hidromorf torpaqlarının morfogenetik xüsusiyyətləri. //Azərbaycan torpaq ehtiyatlarının qorunması. ATC-nin əsər. X cild, I hissə, Bakı “Elm”, 2005, s.35-57

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | Завантажень: 0 |