ELEMENTE CONSTITUTIVE OBIECTIVE ALE INFRACȚIUNII DE LUARE DE OSTATICI
PDF

Як цитувати

Chiriţa, V. (2021). ELEMENTE CONSTITUTIVE OBIECTIVE ALE INFRACȚIUNII DE LUARE DE OSTATICI. InterConf, (49), 385-403. https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.04.2021.039

Анотація

Infracţiunea de luare de ostatici a devenit o problemă internaţională stringentă în virtutea faptului că aceasta, prin pericolul pe care îl prezintă, prin formele de manifestare şi prin efectele pe care le produce, depăşeşte cadrul dreptului intern al unei ţări şi prezintă o ameninţare pentru întreaga comunitate internaţională. Gradul prejudiciabil al infracţiunii de luare de ostatici este extrem de mare. Acesta este determinat de faptul că infracţiunea dată atentează atât la securitatea publică, cât şi la libertatea, inviolabilitatea, viaţa, sănătatea persoanei.

https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.04.2021.039
PDF

Посилання

Convenţia internaţională împotriva luării de ostatici, adoptată la New York la 17 decembrie 1979. În: Tratate internaţionale (ediţia oficială), vol. 35. Chişinău, 2006 (Sistemul informatic MoldLex).

Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 13.09.2002, nr.128-129/1012.

Legea Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.136-XVI din 19.06.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 08.08.2008, nr.145 – 151 (3238-3244).

Regulamentul de apreciere medico-legală a gravităţii vătămării corporale. Aprobat prin Ordinul Ministrului sănătăţii al Republicii Moldova nr.99 din 27.06.2003. În: Monitorul Oficial al R. Moldova, 08.08.2003, nr.170 - 172/224.

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a R. Moldova cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor nr.23 din 28.06.2004 (http://jurisprudenta.csj.md/search_plen_csj.php?id=232 (vizitat 29.01.2021).

Borodac A. Manual de Drept penal. Partea specială. Chişinău, 2004. 622 p.

Botnaru S., Şavga A., Grosu V., Grama M. Drept penal. Partea generală, vol. I. Chişinău: Cartier juridic, 2005. 624 p.

Brînză S., Ulianovschi X., Stati V. ş.a. Drept penal. Partea specială, vol. II. Chişinău: Cartier juridic, 2005. 804 p.

Codul Penal al Republicii Moldova. Comentariu, sub redacţia dr. Barbăneagră A. Centrul de Drept al Avocaţilor. Chişinău, 2003. 836 p.

Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu. Redactor responsabil şi cond. de ediţie Barbăneagră A., dr. hab. în drept, prof.univ. Chişinău, 2009. 860 p.

Dicţionarul limbii române moderne. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Populare Române, 1958. 961 p.

Macari I. Dreptul penal al Republicii Moldova. Partea specială. Chişinău, 2003. 509 p.

Manual de Drept penal. Partea generală. Redactor coordonator Borodac A. Chişinău, 2005.

Pelin V., Chiriţa V. Noţiunea şi importanţa componenţei de infracţiune. Corelaţia acesteia cu calificarea infracţiunii. În: Бизнес право, 2007, nr.11, p. 119-122.

Анциферов К.П. Ответственность за захват заложника: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Диссертация канд. юрид. наук. Москва, 2003. 191 с.

Дипломатический словарь (в 3-х томах), том 1. Москва, 1984. 424 с.

Комиссаров В.С. Ответственность за захват заложников по УК РСФСР. În: Вестник Московского Гос. университета № 5. Москва, 1995, с. 44-53.

Комиссаров В.С. Преступления, нарушающие общие правила безопасности: понятие, система, общая характеристика. Автореферат дис. д-ра юрид. наук. Москва, 1997. 38 с.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Ответственный редактор д-р юрид. наук, проф. Наумов А.В. Москва: Юристь, 2000. 864 с.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Под общей редакцией д-ра юрид. наук, проф. Скуратова Ю.И. и д-ра юрид. наук Лебедева В.М. Москва: Норма, 2001. 879 с.

Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации. Под общей редакцией др. юрид. наук В.М. Лебедева. Москва: Норма, 2004. 896 с.

Костюк М. Насилие в местах лишения свободы (социально-правовой аспект). În: Законность № 12. Москва, 1998, с. 43-46.

Овчинникова Г.В., Павлик М.Ю., Коршунова О.Н. Захват заложника: уголовно-правовые, криминологические и криминалистические проблемы. Санкт-Петербург: Юр. центр Пресс, 2001. 259 с.

Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Уголовное право. Москва, 1999. 480 с.

Резепкин О.Ю., Журавлев И.А. Захват заложника: уголовно-правовая регламентация проблемы. Москва: Юнити-Дана, 2003. 160 с.

Симонов В.И., Шумихин В.Г. Квалификация насильственных посягательств на собственность. Учебное пособие. Москва, 1993. 68 с.

Уголовное право. Общая часть. Особенная часть. Под редакцией Ветрова Н.И. и Ляпунова Ю.И. Москва: Юриспруденция, 2001. 640 с.

Уголовное право. Часть общая / часть особенная. Вопросы и ответы. Под редакцией д-ра юрид. наук. проф. Михлина А.С. Москва: Юриспруденция, 2000. 400 с.

Уголовное право. Часть общая / часть особенная. Под общей редакцией проф. Гаухмана Л.Д., проф. Колодкина Л.М., проф. Максимова С.В. Москва, 1999. 784 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 41 | Завантажень: 12 |