ДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗАРОДЖЕННЯ І ПОШИРЕННЯ ДЕФЕКТІВ У МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЯХ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ АКУСТИЧНИХ І ТЕМПЕРАТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ
PDF

Як цитувати

Габльовська, Н., & Кононенко, М. (2021). ДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗАРОДЖЕННЯ І ПОШИРЕННЯ ДЕФЕКТІВ У МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЯХ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ АКУСТИЧНИХ І ТЕМПЕРАТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ. InterConf, (49), 602-610. https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.04.2021.066

Анотація

На основі встановленого теплового розподілу від джерела енергетичних змін на поверхнях об’єкта досліджень в момент утворення мікродефекту було запропоновано реалізацію багатопараметричного контролю структури металевого виробу за результатом аналізу акустичних і температурних параметрів.

https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.04.2021.066
PDF

Посилання

Габльовська Н.Я. Термодинамічні ефекти як інформативні параметри для контролю розвитку мікротріщин у напружено-деформованих конструкціях /Н.Я.Габльовська // Вісник національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Приладобудування. - 2005. - С.85-94.

Чеховський С.А. Система контролю напружено-деформованого стану твердого тіла за зміною температури /С.А.Чеховський, М.А.Кононенко, Н.Я.Габльовська // Приладобудування 2003: підсумки і перспективи: Збірник тез наук.-техн. конф. – Київ: МПП «Темп», 2003.-С. 156-157.

Божак В.В. Застосування комплексного підходу при контролі структури металевого виробу за результатом аналізу декількох інформативних параметрів. /В.В.Божак, Н.Я.Габльовська, М.А.Кононенко // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали ІV міжнар. наук.-прак. конф., 1–3 квіт. 2020 р., м. ІваноФранківськ. Академія технічних наук України. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. Т. 1. С.110-111.

ДСТУ 2865-94. Контроль неруйнівний. Терміни та визначення. Київ : Держстандарт України, 1995. 55 с.

Неразрушающий контроль: Справочник: В 8 т. / Под общ. ред. В.В. Клюева. 2-е изд., испр. – М.: Машиностроение, 2006. – 832 с.

Габльовська Н.Я. До питання можливості виявлення глибини залягання мікродефекту при двосторонньому доступі до зони контролю елементів металевих конструкцій, що перебувають під дією навантажень /Н.Я.Габльовська, М.А.Кононенко, Т.І.Луцишин, Д.С.Румежак //Системи обробки інформації: збір-ник наукових праць. –Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2015. – Вип. 6(131). – с. 32-35

Прохоренко С.В., Яцишин С.П., Габльовська Н.Я., Кононенко М.А. Поверхнева температурна діагностика зародження мікротріщин у напружено-дефор-мованих металах /С.В.Прохоренко, С.П.Яцишин, Н.Я.Габльовська, М.А.Кононенко // Вимірювальна техніка та метрологія: міжвідомчий науково-тех-нічний збірник. – 2019. – Вип. 80. № 3. – С.34-38.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 15 | Завантажень: 30 |