УТВЕРДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
PDF

Як цитувати

Костишин, О. (2021). УТВЕРДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН. InterConf, (58), 39-46. https://doi.org/10.51582/interconf.21-22.05.2021.005

Анотація

У статті сформульовано та аргументовано теоретичні положення щодо розгляду інституційних умов для забезпечення розвитку земельних відносин, обґрунтовано напрями їх вирішення. Особливий акцент приділено розробці концептуальних та методологічних основ забезпечення розвитку земельних відносин. Окреслено пріоритети інституційних умов для забезпечення розвитку земельних відносин, інформаційного забезпечення, запропоновано структуру адміністративно-організаційного механізму регулювання земельних відносин, а також рекомендовано сценарій реформування земельних відносин, який враховує удосконалення відповідно до сучасних викликів та тенденцій їх розвитку в національному та регіональному форматі, є надійним інструментом економічного зростання в Україні. Проаналізовано напрями вдосконалення земельної політики, представлені альтернативні варіанти розвитку земельних відносин у контексті поєднання інституціонального, адміністративно-організаційного та фінансово-економічного механізмів, які охоплюють сукупність методів, інструментів та важелів, спрямованих на забезпечення відповідного ринкового середовища.

https://doi.org/10.51582/interconf.21-22.05.2021.005
PDF

Посилання

Бистряков І.К. Оцінка земельно-ресурсного потенціалу в контексті просторової організації землегосподарювання та роз- витку економічного простору / І.К. Бистряков, О.О. Веклич, Т.С. Ніколаєнко // Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил України: теоретико-методологічні основи дослідження / за ред. Б.М. Данилишина. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – С. 47–55.

Добряк Д.С. Економічне стимулювання суб’єктів сільськогосподарського землекористування за діяльність, пов’язану з охороною земель / Д.С. Добряк, А.М. Третяк, А.Д. Юрченко // Землевпорядний вісник. – 1997. – № 1. – С. 38–40.

Дорош Й.М. Еколого-економічні імперативи реформування земельних відносин в умовах ринку: дис. … докт. екон. наук / Й.М. Дорош. – Київ, 2012. – 372 с.

Сохнич А.Я. Проблеми використання та охорони земель в умовах ринкової економіки / А.Я Сохнич. – Львів: НВФ «Укра- їнські технології», 2002. – 252 с.

Третяк А.М. Екологія землекористування: теоретико-методологічні основи формування та адміністрування: [моногра- фія] / А.М. Третяк. – Х.: Грінь Д.С., 2012. – 440 c.

Мартин А.Г. Регулювання ринку земель в Україні: [монографія] / А.Г. Мартин. – К. Аграр Медіа Груп, 2011. – 252 с.

Павлов О.І. Управління соціально-економічним розвитком сільських територій України: дис. … докт. екон. наук: спец. 08.00.03 / О.І. Павлов. – К., 2010. – 378 с.

Пендзей Л.П. Формування та інституційне забезпечення ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення / Л.П. Пендзей // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – № 4’2015. – С. 82-90.

Статівка Н.В. Державне регулювання продуктивності аграрного сектора економіки України: дис. … докт. екон. наук: спец. 25.00.02 / Н.В. Статівка; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Х., 2011. – 514 с.

Статистика / Державне агентство земельних ресурсів [Електронний ресурс]. – URL:: http://land.gov.ua/zvitnist/ statystyka/ 104693-zemelnyi-fond-ukrainy-stanom-na-1-sichnia-2013-roku-ta-dynamika-ioho-zmin-v-porivnianni-z-danymy-na- 1-sichnia-2012-rokiv.html.

Гузій О.І. Механізми впливу органів місцевого самоврядування на аграрні відносини: дис. канд. наук з держ. управ- ління: спец. 25.00.04 / О.І. Гузій. – Х., 2010. – 221 с.

Електронний ресурс. URL: https: //land.gov.ua/info/proekt-rozporiadzhennia-kabinetu-ministriv-ukrainy-pro-skhvalennia-kontseptsii-derzhavnoi-tsilovoi-prohramy-rozvytku-zemelnykh-vidnosyn-ta-natsionalnoi-infrastruktury-heoprostorovykh-danykh-v-uk/

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 14 | Завантажень: 13 |