ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА СИНХРОНІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ
PDF

Як цитувати

Галуцьких, Н., Кошкарьова, Є., & Чорна, А. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА СИНХРОНІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ. InterConf, 41-50. https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.06.2021.004

Анотація

В статті розглянуто категорія «економічні цикли» та їх основні чотири фази. Проведено детальний аналіз сучасних підходів до визначення категорії «економічні цикли» з застосуванням ретроспективного методу. Розглянута класифікація та сутність економічних циклів. Визначено різноманітність видів економічних циклів, які мають значення як у теорії, так і на практиці.

https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.06.2021.004
PDF

Посилання

Тупчиенко В. А. Ключевые теории экономического цикла [Электронный ресурс] / В. А. Тупчиенко, М. К. Кривцова // Финансовая аналитика: проблемы и решения (электронный научный журнал). – 2014. – № 3(189). – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-teorii-ekonomicheskogo-tsikla/viewer

ІщенкоМ.І. Циклічність у розвитку суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / М.І.Іщенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 15. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2014/11.pdf

Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива: монографія / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка та д-ра екон. наук, проф. А. М. Поручника. — К.: КНЕУ, 2010. — 334 с.

Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры / Н. Д. Кондратьев // Вопросы конъюнктуры. – 1925. – № 1. – С. 28-79.

Проскуріна М. О. Еволюція інвестиційної теорії економічного циклу в межах кейнсіанства [Електронний ресурс] / М. О. Проскуріна // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 20. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/20_2011/15.pdf

Ковалев А. Теория экономического цикла австрийской школы: эволюция и современное состояние / А. Ковалев // Экономическая политика. – 2015. – Вип. 10. – № 2. – С. 43-62.

Раллє Н. В. Вплив економічних циклів на формування засад когнітивного управління розвитком національного господарства [Електронний ресурс] / Н. В. Раллє // Ефективна економіка. – 2015. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=4169

Цветков В. А. Циклы и кризисы: теоретико-методологический аспект / В. А. Цветков. – М.:Нестор-История, 2012. – 504 с.

Швиндина А. А. Теоретические основы цикличности развития экономических систем [Электронный ресурс] / А. А. Швиндина // Вісник СумДУ, Серія «Економіка». – 2012. – № 2. – Режим доступа:https://www.researchgate.net/publication/296639206_ Teoreticeskie_osnovy_ciklicnosti_razvitia_ekonomiceskih_sistem

Кузьменко В. П. Теорія економічних циклів і глобальна фінансова криза [Електронний ресурс] / В.П.Кузьменко // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – № 120. – Режим доступу:http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3616/Kuzmenko_Teoriia_ekonomichnykh_tsykliv.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Milanovic B. Decomposing World Income Distribution: Does the world have a middle class? / B. Milanovic, S. Yitzhaki // World Bank Po;icy Research Working Paper. – 2016. - № 2562. – 41 p.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 38 | Завантажень: 35 |