DIAGNOSTIC COMPETENCE OF THE SPECIAL EDUCATION TEACHER IN SLOVAKIA
PDF

Як цитувати

Dorozhovets, O., & Hladush, V. (2021). DIAGNOSTIC COMPETENCE OF THE SPECIAL EDUCATION TEACHER IN SLOVAKIA. InterConf, 63-73. https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.06.2021.007

Анотація

The paper focuses on the analysis of the diagnostic competence of a special education teacher, which is a key element of the application of special pedagogical measures at the primary level of education. In primary school, a special education teacher carries out a special pedagogical intervention aimed at identifying specific manifestations in the process of educating pupils with the aim of their prevention and / or elimination. Intervention applies to students with special educational needs as well as intact students. Diagnostic competence is required to apply the correct precautions. Therefore, in our contribution we pay special attention to the specifics of the diagnostic competence of a special education teacher at the primary level of education in the Slovak Republic.

https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.06.2021.007
PDF

Посилання

European Agency for Development in Special Needs and Inclusive Education, 2014. Five key ideas for inclusive education. Putting theory into practice. Odense, Denmark: European Agency for Development in Special Needs and Inclusive Education. ISBN: 978-87-7110-538-4.

GAVORA. P. 2001: Diagnostikovanie a hodnotenie ţiaka vo vyučovaní. In. KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B. Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001. s. 233-257. ISBN 80-7178-585-7.

KÁBRT, J.; VALACH, V., 1979: Stručný lékařský slovník. Praha: Avicenum, 1979.

KASÁČOVÁ, B. 2002: Učiteľ. Profesia a príprava. Banská Bystrica: PF Univerzita Mateja Bela. 152 s. 2002. ISBN 80-8055-702-0.

KASÁČOVÁ, B. 2010: Profesia a profesiogafia učiteľa v primárnom vzdelávaní. Banská Bysrica: PF Univerzita Mateja Bela. 2010. S. 17-18. 148 s. ISBN 978-80-557-0096-0.

Klíčové kompetence. [online]. [cit. 25.11.2020]. 2005. Európske oddelenie EURYDICE za finančnej podpory Európskej komisie. Dostupné na: http://www.eurzdice.org

KNAUER, K., 1994: Diagnostik im pädagogischen Prozeß: Eine didaktisch-diagnostische Handreichung für den Fachlehrer. Frankfurt am Main: Verlag P. Lang. 1994. 149 s.

KOMPOLT P., 2000: Diagnostické kompetencie a limity učiteľa. In Zborník Paedagogica, roč. 15, 2000. S. 41-55. ISBN 80-223-1415-3.

MOJŽÍŠEK, L., 1987: Teoretické otázky pedagogické diagnostiky. Praha: Academia, 1987. s. 7.

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. 2009: Pedagogický slovník. Praha : portál, 2009. s. 128-129. (400 s.) S. 129.

SINGULE, F., 1979: K metodologickým otázkám pedagogické diagnostiky. In Pedagogická diagnostika, soubor materiálů ze semináře – sekce výchovného poradenství ped. Společnosti při ČSAV. Ostrava: KPPP, 1979.

ŠAUEROVÁ, M.,ŠPAČKOVÁ, K., NECHLEBOVÁ, E. 2013: Speciální pedagogika v praxi. Praha: Grada Publishing. 2013. 248 s. ISBN 9788024743691

ŠILONOVÁ, V. KLEIN, V. 2019 .: Postavenie odborných zamestnancov v inkluzívnej škole. In Education: vedecko-odborný časopis. UPJŠ, Katedra pedagogiky. Roč. 2, číslo 1. ISSN 1339-8725. s. 281-290.ň

ŠILONOVÁ, V. KLEIN, V. 2019: Metodická priručka inkluzívneho predprimárneho vzdelávania. Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Bratislava, 2019. 108 s. ISBN 978-80-89051-25-0.

TICHÁ, E., 2008: Špeciálnopedagogická diagnostika. Bratislava: Magab. 2008. 150 s. ISBN 9788089113507

VALENTA, M., MÜLLER, O., 2013: Psychopedie: teoretické základy a metodika. Praha: Parta. 2003. 495 s. ISBN 978-80-7320-187-6.

VLADOVÁ, K., TEKELOVÁ, M. 2012: Úspešnosť inkluzivnej edukácie verzus osobnostné a profesijné kompetencie inkluzivných edukatorov. In. LECHTA, V. (ed.) Inkluzivna edukácia ako multidimenzionálny výchovny problem. Bratislava : IRIS s. 154-162. 2012. 236 s. ISBN 978-80-892-56-82-2.

Decree of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic of 23 December 2019 no. 1/2020 Coll. on the qualification requirements for pedagogical staff and professional staff

Act no. 138/2019 Coll. Act on Pedagogical Employees and Professional Employees and on Amendments to Certain Acts.

Act no. 317/2009 Coll. Act on Pedagogical Employees and Professional Employees and on Amendments to Certain Acts.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 167 | Завантажень: 74 |