ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ
PDF

Як цитувати

Дзюба, М. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ. InterConf. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13453
PDF

Посилання

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93#Text

Бідюк Н.М. Міжнародне співробітництво як провідний чинник формування національної стратегії розвитку вищого навчального закладу / Н. М. Бідюк // Професійна освіта: педагогіка і психологія : укр.-пол. щоріч. / за ред. Т. Левовицького [та ін.].– Ченстохова, 2011. – Вип. 13. – С. 56-62.

Істоміна К. Ю. Методи і форми організації навчального процесу фахівців-міжнародників в університетах Канади. Збірник наукових праць Херсонського державного університету «Педагогічні науки», LXIX, 2016. – 2.- С. 55–60.

Кобзар Н. В. Поняття «компетентність», «компетенція» і «готовність до діяльності» в сучасній освітній парадигмі [Електронний ресурс] / Н. В. Кобзар // Наук. вісн. Донбасу. – 2010. − № 3. – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN11/10knvsop.pdf (03.10.2013). − Назва з екрану.

Помиткін Е. О. Розвиток у майбутніх фахівців особистісних якостей, необхідних для конкурентоспроможної діяльності / Е. О. Помиткін // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – № 11. – С. 113–118.

Хмілярчук Н. С. Педагогічні засади організації навчальної практики менеджера у галузі міжнародного туризму // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2007. – № 1. – С. 116-123.

Birgit Brock-Utne. The Universities in Europe as an Example [Text] / Birgit Brock-Unte/. - Higher Education in Europe. – 2010. – Vol. XXVII, № 3. – P. 283-299.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | Завантажень: 5 |