REGIONAL CARDIOLOGY CENTER BASED ON PPP PRINCIPLES: CONCEPTUAL APPROACHES TO CREATING
PDF

Як цитувати

Ivanyuk, A., & Orlova, N. (2021). REGIONAL CARDIOLOGY CENTER BASED ON PPP PRINCIPLES: CONCEPTUAL APPROACHES TO CREATING. InterConf. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13481
PDF

Посилання

Dudnyk S.V., Koshelya I.I. Khvoroby systemy krovoobihu yak sotsialʹno-medychna problema [Diseases of the circulatory system as a socio-medical problem]. Ukrayina. Zdorov’ya natsiyi. 2017; 3 (44):20-21 (Ukrainian).

Kovalenko V.M. Dorohoy A.P. Sertsevo-sudynni khvoroby: medychno-sotsialʹne znachennya ta stratehiya rozvytku kardiolohiyi v Ukrayini [Cardiovascular diseases: medical and social significance and strategy of cardiology development in Ukraine]. Ukrayins’kyy kardiolohichnyy zhurnal. 2016; dodatok 3: 5-14(Ukrainian).

Terenda N. O. Khvoroby systemy krovoobihu ta sotsial’no-ekolohichni faktory ryzyku [Diseases of the circulatory system and socio-environmental risk factors]. Zdobutky klinichnoyi i eksperymental’noyi medytsyny. 2017; 3: 58-165 (Ukrainian).

Butova T. V., Filatova T.V., Arishkov A.A. Zarubezhnyy opyt hosudarstvenno-chastnoho partnerstva [Foreign experience of public-private partnership]:abstracts of reports of International Scientific and Practical Congress: "Economic Development of the European Union and the UNS in the context of globalization ", Geneva, Switzerland, July 12-13, 2013.p. 241 - 247 (Russian).

Varnavskyy V. H. Hosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v zdravookhranenyy: mezhdunarodnyy opyt [Public-private partnership in health care: international experience]. Upravlenye zdravookhranenyem. 2012; 1: 9 - 16 (Russian).

Rodnyanskyy D.V., ValeevaG.F. Hosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v sfere zdravookhranenyya: rehyonalʹnyy analyz [ Public-private partnership in health care: a regional analysis]. Mezhdunarodnyy zhurnal prykladnykh nauk y tekhnolohyy Integral. 2019; 1: 133-139. (Russian).

Nadutyy K. O.,Lekhan V. M., Shevchenko M. V. Metodychni rekomendatsiyi shchodo vyznachennya neobkhidnykh resursiv dlya dosyahnennya tsiley modernizatsiyi okhorony zdorov’ya ta napryamkiv yikh vykorystannya [Guidelines for determining the necessary resources to achieve the goals of health care modernization and areas of their use ]. Kyiv; 2013. 23 p. (Ukrainian).

Zakon Ukrayiny vid 01.07.2010 № 2404-VI «Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo» [Law of Ukraine of 01.07.2010 № 2404-VI "On public-private partnership"] Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text (Ukrainian).

Zakon Ukrayiny vid 24.11.2015 № 817-VIII «Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo usunennya rehulyatornykh bar’yeriv dlya rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva ta stymulyuvannya investytsiy v Ukrayini» [Law of Ukraine of 24.11.2015 № 817-VIII "On Amendments to Certain Laws of Ukraine on Elimination of Regulatory Barriers to the Development of Public-Private Partnerships and Stimulation of Investments in Ukraine"] Available from:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/817-19.#Text (Ukrainian).

Zakon Ukrayiny vid 06.04.2017 № 2002-VIII «Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo udoskonalennya zakonodavstva z pytan’ diyal’nosti zakladiv okhorony zdorov'ya» [Law of Ukraine of 06.04.2017 № 2002-VIII "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improving Legislation on the Activities of Health Care Institutions".] Available from: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2002-19#Text(Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 7 | Завантажень: 6 |