ВОЊИДЊОИ ЛУЃАВИИ ОСОРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ ДАР ЛАЊЉАИ ХУЉАНД
PDF

Як цитувати

Мирмухаммедова, М., & Ҳакимова, Ш. (2021). ВОЊИДЊОИ ЛУЃАВИИ ОСОРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ ДАР ЛАЊЉАИ ХУЉАНД. InterConf, (66). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13887
PDF

Посилання

Камоли Хуљандї. Девон (иборат аз ду љилд) Љ. 1. - Душанбе: Ирфон, 1983. -560 с.; Љ. 2. – Душанбе: Ирфон, 1984. – 464 с.

Камоли Хуљандї. Девон (мураттиб ва муаллифи пешгуфтору тавзењот С. Асадуллоев).- Душанбе: Адиб, 1995. -672с.

Камоли Хуљандї. Девон (тасњењи Азизи Давлатободї). -Тењрон, 1375. - 480 с.

Камоли Хуљандї. Девон (тасњењи Ањмади Карамї). -Тењрон, 1372. - 532 с.

Камоли Хуљандї. Девон (тањияи Эраљи Гулисурхї). Љ. 1-2. - Тењрон: Суруш, 1374. -1290 с.

Вањњобов Т., Бобољонова Д. Муќаддимаи лексикологияи забони тољикии адабї.- Хуљанд: Ношир, 2010. – 76 с.

Грамматикаи забони адабии њозираи тољик. Љ.1. -Душанбе: Дониш, 1985. – 356с.

Шоњањмад А. Фарњанги ашъори Камоли Хуљандї. - Душанбе: Пайванд, 1996. - 648 с.

Фарњанги забони тољикї (аз асри Х то ибтидои асри ХХ) (иборат аз ду љилд). Љ.1. – М.: СЭ, 1969. - 951 с.; Љ.2. - М.: СЭ, 1969. - 949 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | Завантажень: 1 |