DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM AND LENDING IN UKRAINE: IVAN VERNADSKY'S INNOVATIVE APPROACH
PDF

Як цитувати

Kudlasevych, O., & Novyk, T. (2021). DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM AND LENDING IN UKRAINE: IVAN VERNADSKY’S INNOVATIVE APPROACH. InterConf, (68). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13980
PDF

Посилання

Вернадський І. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні / за ред. В.Д. Базилевича. Київ: Знання, 2009. 862 с.

Курбет О.П. Економіст Іван Вернадський як предтеча української академічної науки. Історія народного господарства та економічної думки України. 2018. Вип. 51. С. 58–77.

Небрат В.В. Суспільне господарство та державні фінанси в теорії народного добробуту Івана Вернадського. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. Вип. 3 (130) ; [наук. ред. І.Г. Манцуров]. Київ: НДЕІ, 2012. С. 15–18.

Кудласевич О.М. Класичні підходи до трактування ролі держави в економіці в доробку Івана Вернадського. Іван Вернадський – учений-економіст, педагог, громадянин (до 200-річчя від дня народження): тези наук.-практ. конф., Київ, 19 трав. 2021 р. / ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України» [та ін.]. Електрон. текст. дані. Київ: КНЕУ, 2021. С. 22–25. https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/36239

Небрат В.В. Генезис финансовых институтов как основа рыночных преобразований. Наукові праці ДНТУ. Серія економічна. Донецьк: ДонНТУ, 2009. Вип. 37–2. С. 43–48.

Вернадский И.В. О внешней торговле. Русский Вестник. 1856. No 2.

О мене и торговле: Публ. лекции проф. д-ра И. Вернадского, чит. в Имп. Вольн. Экон. об-ве, стеногр. В. А. Соболевским. Экономист. 1865. Т. VII, кн. 1. С. 1–116.

Новікова І.Е. Формування вітчизняної банківської системи у другій половині ХІХ ст.: структура та функціональне призначення. Історія народного господарства та екон. думки України. 2007. Вип. 39–40. С. 172–180.

Новікова І. Іван Вернадський та розвиток українського банківництва у другій половині ХІХ ст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2011. Вип. 123. С. 50–54.

Водотика Тетяна Сергіївна. Історії успіху: видатні українські бізнесмени XIX ст. / Т.С. Водотика; голов. ред. О.В. Красовицький, худож. оформ. Г. Проніна. Харків : Фоліо, 2020. Книга у бібліотеці завдяки Українському інституту книги (УІК) (інв. № 1126377). Бібліогр. у підрядк. прим. 234 с.

Новик Т.В. Діяльність І. Вернадського з розбудови банків та розвитку кредитування в Україні. Іван Вернадський – учений-економіст, педагог, громадянин (до 200-річчя від дня народження): тези наук.-практ. конф., Київ, 19 трав. 2021 р. / ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України» [та ін.]. Електрон. текст. дані. Київ : КНЕУ, 2021. С. 37–40. https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/36243

Малахов В. Явление Алчевского: История взлета и падения украинского финансиста и предпринимателя. Зеркало недели. 1998. 12–18 декабря. № 50 (219). С. 11.

Гурьев А. Очерк развития кредитных учреждений в России / А. Гурьев. Санк-Петербург, 1904. 250 с., ІV с.

Высочайше утвержденный Устав Полтавского земельного Банка. ПСЗ. ІІ. Т. ХLVІІ. 1872. № 50708.

Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз : монографія / [В.В. Небрат, Н.А. Супрун та ін.] ; за ред. д.е.н. В.В. Небрат ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2019. 532 c.: табл., рис. 33,25 д.а.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 12 | Завантажень: 21 |