К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ОБЪЕКТАМ АГРОСФЕРЫ И ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
PDF

Як цитувати

Володина, О., & Курман, Т. (2021). К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ОБЪЕКТАМ АГРОСФЕРЫ И ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА. InterConf, (71), 206-219. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.08.2021.020

Анотація

В статье проанализированы концептуальные подходы к проблеме устойчивого развития агросферы в условиях глобализации, механизма правовой защиты ее объектов, а также уголовной ответственности за причинение вреда указанным объектам и, как следствие, здоровью человека в аспекте необходимости реализации целей устойчивого развития.

https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.08.2021.020
PDF

Посилання

Борисов В. І. Передмова // Нетеса Н. В. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або використання надр: моногр. Х.: Право, 2013. С. 3.

Кулинич П. Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні: моногр. К.: Логос, 2011. 688 с.

Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: підруч. / за заг. ред. Л. Г. Мельника та М. К. Шапочки. Суми: ВТД «Університет. книга», 2005. С. 183.

Щуревич Л. М. Пріоритети аграрної політики України в контексті європейської інтеграції. Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. управління. 2017. Вип. 2. С. 108.

Курман Т.В. Сталий розвиток сільськогосподарського виробництва: проблеми правового забезпечення: моногр. Х.: Юрайт, 2018. 376 с.

Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 40. Ст. 2021.

United Nations Conference on Environment & Development Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992, AGENDA 21. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/ documents/Agenda21.pdf [reviewed 03.08.2021]

Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 г. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/ [reviewed 03.08.2021]

Радишевська З. М. Міжнародно-правове закріплення принципу сталого розвитку. Екологічне право в системі міждисциплінарних зв’язків: методологічні засади: матер. «Круглого столу» (м. Харків, 4 груд. 2015 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана. Х.: Право, 2015. С. 236–237.

Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28 лютого 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2697-19 [reviewed 02.08.2021]

Матвійчук В. К. Предмет відносин та соціальні зв'язки як структурні частини об'єкта екологічних злочинів. Часопис Київського університету права. 2012. № 4. С. 310.

Kriminãllikums: Latvijas Republicas Tiesibu Akti. URL: http://likumi.lv/doc.php?id=88966 [reviewed 02.08.2021]

Боротьба з екологічними злочинами. Кримінально-правове і кримінологічне дослідження / Ф.А. Лопушанський, О.Я. Свєтлов, І.П. Лановенко та ін. К.: Наук. думка, 1994. С. 15.

Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сб. очерков / под ред. В. В. Лунеева. М.: Юрайт, 2010. С. 672. 15. Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law 04.11.1998. (ETS № 172). URL: https://rm.coe.int/168007f3f4 [reviewed 03.08.2021]

Злочини проти довкілля: кримінально-правова характеристика: [практ. посіб.] / О.О. Дудоров,Д.В. Каменський, В.М. Комарницький, М.В. Комарницький, Р.О. Мовчан / за ред. О.О. Дудорова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. С. 13-14.

Сравнительное уголовное право. Особенная часть: моногр. / под общ. и науч. ред. С. П. Щербы. М.: Юрлитинфрм, 2010. С. 374–375.

Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи: навч. посіб. / І.О. Зінченко, О.О. Володіна; за заг. ред. М.І. Панова. Харків, 2019. С. 119.

Локтіонова В.В. Суспільно небезпечні наслідки у злочинах проти довкілля: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Х., 2013. 20 c.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 23 | Завантажень: 16 |