POP SINGING AS A PART OF PROFESSIONAL TRAINING OF THE FUTURE MUSIC TEACHERS
PDF

Як цитувати

Mamykina, O. (2021). POP SINGING AS A PART OF PROFESSIONAL TRAINING OF THE FUTURE MUSIC TEACHERS. InterConf, (74). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14506
PDF

Посилання

Sapozhnik, O.V. (2001). Muzychno-estetychne vykhovannya starshoklasnykiv (na materiali suchasnoyi populyarnoyi estradnoyi muzyky) [Musical and aesthetic education of high school students (on the material of modern popular pop music)]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukraine].

Shostak, G.V. (2002). Massovyye muzykal'nyye zhanry KHKH veka v sisteme muzykal'noesteticheskogo vospitaniya [Mass musical genres of the twentieth century in the system of musical and aesthetic education]. Brest [in Russian].

Shvetsʹ, I.B. (2014). Formuvannya osnov estradnoho vykonavstva v konteksti pidhotovky suchasnoho vchytelya muzychnoho mystetstva [Formation of bases of variety performance in the context of preparation of the modern teacher of musical art]. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi ta innovatsiyni metodyky navchannya u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiya, teoriya, dosvid, problemy ‒ Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems. Vols. 38, pp. 487-491 [in Ukraine].

Thurman, L. (2004). Myth-Conceptions. About Breathing for Singing and Speaking. Australian Voice, Vols 10, рр. 28-37 [in English].

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 12 | Завантажень: 17 |