AНАЛИЗ СОСТАВА ПРОДУКТА, ПОЛУЧЕННОГО НА ОСНОВЕ МОНОЭТАНОЛАМИНА И ФОРМАЛЬДЕГИДА С ПОМОЩЬЮ ПМР
PDF

Як цитувати

Хуррамов, Л., Худойбердиев, А., Адилов, Р., Алимухамедов, М., Алимухамедова (Ирматова ), Н., & Жанаев, М. (2021). AНАЛИЗ СОСТАВА ПРОДУКТА, ПОЛУЧЕННОГО НА ОСНОВЕ МОНОЭТАНОЛАМИНА И ФОРМАЛЬДЕГИДА С ПОМОЩЬЮ ПМР. InterConf, (76). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14769
PDF

Посилання

Gafarov A.M., Punegova L.N., Loginova N.I., Novikov S.S., Titov N.K., Kondensatsiya monoetanolamina s formaldegidom/Izv. AN SSSR, Ser. Khimicheskaya Publ., 1978, № 9, 2189 p.

Eckstein L., Gluzinski P., Plenkiewicz J., Urbfnski T. On the contribution if hexahydro-striazines in the synthesis mechanism of 5-nitroretrahydro-1,3- oxazine derivatives/ Polanaise dessciences,1962,v.X, N9, 487-492 p.

Aripjanov O.Yu., Nurullayev Sh.P. Sravneniye khimicheskhikh svoystv I strukturi aminov, triazinov i azotsoderjayshevo vodorastvorimo polimera [Comparison of the chemical properties and structure of amines, triazines and a nitrogen-containing water-soluble polymer] Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya N 4, 2009, 51-52 str. RJKh 10.24-19P.170

Farzaliyeva V.M., Abbosova M.T., Soltanova Z.K., Babayeva G.B., Ladokhina N.P. Sintez novikh proizvodnikh 1,3-oksazasikloalkanov [Synthesis of New Derivatives of 1,3-oxazacycloalkanes] Azerb. Khim. Publ., NANA.-2005,N4, 23-26 p.

Temnikova T.I. Kurs teoriticheskikh osnov organicheskoy khimii. [The course of theoretical foundations of organic chemistry] Moscow, Khimiya Publ., 1968. – 1006 p

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 6 | Завантажень: 20 |