FUNDAMENTALS OF FUTURE MUSIC TEACHERS POP VOCAL TRAINING
PDF

Як цитувати

Mamykina, O. (2021). FUNDAMENTALS OF FUTURE MUSIC TEACHERS POP VOCAL TRAINING. InterConf, (77). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14895
PDF

Посилання

Mamykina О. А. (2020). Teoretyko-metodolohichni aspekty formuvannya khudozhnʹoho smaku maybutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva u protsesi navchannya estradnoho spivu [Theoretical and methodological aspects of the development of the future Music teachers’ artistic taste in the process of teaching pop singing]. Naukovyy visnyk Pivdennoukrayinsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni K. D. Ushynsʹkoho ‒ Scientific bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky: scientific journal – Odessa: PNPU named after KD Ushinsky, Vols. 3 (132), pp. 98-105 [in Ukraine].

Shportʹko, O., & Hatsenko H. (2018). Estradnyy vokal u konteksti syntezu mystetstv [Variety vocals in the context of art synthesis]. Naukovi zapysky Ternopilʹsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka. Ser. Mystetstvoznavstvo ‒ Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Ser. Art history. Ternopilʹ: TNPU im. V. Hnatyuka, Issue 2 (Vols. 39), pp. 85- 90 [in Ukraine].

Shvetsʹ, I.B. (2014). Formuvannya osnov estradnoho vykonavstva v konteksti pidhotovky suchasnoho vchytelya muzychnoho mystetstva [Formation of bases of variety performance in the context of preparation of the modern teacher of musical art]. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi ta innovatsiyni metodyky navchannya u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiya, teoriya, dosvid, problemy ‒ Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems. Vols. 38, pp. 487-491 [in Ukraine].

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 21 | Завантажень: 15 |