EMOTIONAL CULTURE OF FUTURE MUSIC TEACHERS
PDF

Як цитувати

NovskaО. (2021). EMOTIONAL CULTURE OF FUTURE MUSIC TEACHERS. InterConf, (77). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14897
PDF

Посилання

Krams'ka S. G. (2015) Metodychni aspekty formyrovannya emotsiynoyi kulʹtury maybutnʹoho vchytelya muzichnogo mistetstva [Methodological aspects of forming of a future musical art teacher’s emotional culture]. Pedahohichni nauky: teoriya, istoriya, innovatsiyni tekhnolohiyi: naukovyy zhurnal – Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies: scientific journal. Vols. 5 (49), pp. 255-262 [in Ukraine];

Polishchuk V. I. (1993). Mirovaya i otechestvennaya kul'tura [World and national culture]. Ekaterinburg: publishing house of the Nizhnevartovsk Pedagogical Institute [in Russian].

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 11 | Завантажень: 18 |