МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ РАДІАЦІЙНОГО, ХІМІЧНОГО, БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ РАДІОАКТИВНОГО ТА ХІМІЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ
PDF

Як цитувати

Поплавець, С., Усачова, О., Булай, А., Ірха, А., Коплик, О., Шамрай, Н., & Бабіч, О. (2021). МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ РАДІАЦІЙНОГО, ХІМІЧНОГО, БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ РАДІОАКТИВНОГО ТА ХІМІЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ. InterConf, (79). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/15163
PDF

Посилання

Пальчук М. М., Лобко М. М. Досвід бойового застосування військ, зброї і військової техніки в локальних війнах і збройних конфліктах – К. : НАОУ, 2001. – 116 с.

Воєнне мистецтво в локальних війнах 90-х років ХХ - початку ХХІ століть: Навч. посіб. / М. І. Рибак, Р. М. Факадей, С. П. Мосов та ін. / Під ред. В. Б. Толубко. – К.: НАОУ, 2004. – 176 с.

Основні закономірності сучасних локальних війн та збройних конфліктів / В.Б. Толубко, Ю.І. Бут, В.О. Косевцов: Навчальний посібник. – К.: НАОУ, 2002. – 68 с.

Поплавець С. І. Обгрунтування показників та критеріїв формування раціональної структури системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту / С. І. Поплавець, Г. Б. Гишко, Р. Ю. Кушпета, О. В. Колмогоров та ін. // Scientific Collection «InterConf», (46): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Current Issues and Prospects for the Development of Scientific Research» (March 19-20, 2021). Orléans, France: Epi, 2021. – Р. 448-460.

Поплавець С. І. Вибір та обґрунтування показників і критеріїв формування раціональної моделі системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту / С. І. Поплавець, О. В. Колмогоров, О. Ю. Дроль, та ін. // Scientific Collection «InterConf», (51): with the Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (April 18-19, 2021). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2021. – Р. 990-998.

Поплавець С. І. Моделі та методика формування раціональної структури системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту повітряного командування під час підготовки до бойових дій / С. І. Поплавець, С. В. Лазебник // Системи озброєння та військова техніка. Науковий журнал. – Х.:ХУПС. – 2019. – № 3 (59). – С.43-47.

Поплавець С. І. Методика визначення раціонального складу сил та засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту повітряного командування / С. І. Поплавець, // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – Х., 2019. – № 3(61) – С.24-29.

Поплавець С. І. Методика визначення раціональної структури системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту повітряного командування / С. І. Поплавець, С. В. Лазебник, С. С. Ткачук, О. В. Рибкін, та ін. // Scientific Collection «InterConf», (35): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Experimental and Theoretical Research in Modern Science» (November 16-18, 2020). Kishinev, Moldova: Giperion Editura, 2020. – Output. № 2 (35). – Р.699-707.

Поплавець С. І. Оцінка ефективності методики формування раціональної структури системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту / С. І. Поплавець, Г. Б. Гишко, О. В. Колмогоров та ін.] // Scientific Collection «InterConf», (73): with the Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions» (September 6-8, 2021). Melbourne, Australia: CSIRO Publishing House, 2021. – Р.349-357 p.

Поплавець С. І. Інтегрування дифузійних процесів розповсюдження радіонуклідів та небезпечних хімічних речовин до інформаційних моделей хімічної та радіаційної обстановки / С. І. Поплавець, Г. Б. Гишко, О. В. Колмогоров, В. І. Лясковський, та ін. // Scientific Collection «InterConf», (42): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (February 19-20, 2021). Rome, Italy: Dana, 2021. – Р. 1115-1126.

Поплавець С. І. Формування інформаційної моделі радіаційної обстановки для генерування сценаріїв наслідків руйнування радіаційно-небезпечних об’єктів / С. І. Поплавець, Г. Б. Гишко, О. В. Овчаров та ін.] // Scientific Collection “InterConfˮ, (41): with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in The Context of Social Crises» (February 6-8, 2021). Tokyo, Japan: Otsuki Press, 2021. – Р. 1206-1212.

Поплавець С. І. Формування інформаційної моделі хімічної обстановки для генерування сценаріїв наслідків руйнування хімічно-небезпечних об’єктів / С. І. Поплавець, Г. Б. Гишко, С. В. Лазебник та ін.] // Debats scientifiques et orientations prospectives du developpement scientifique: collection de papiers scientifiques «ΛΌГΟΣ» aves des matériaux de la l conference scientifique et pratique international (Vol. 2), Paris, 5 février 2021. Vinnytsia-Paris: Plateforme scientifique européenne & La Fedeltà, 2021. – Р. 123-130.

Дж. ван Гиг. Прикладная общая теория систем: Пер. с англ. – М.: Мир, 1981. – 336 с.

Колодницький М. М. Основи теорії математичного моделювання систем: Навч. довідн. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2001, т. 1 – 718 с.

Антушев Г. С. Методы параметрического синтеза сложных технических систем / Г. С. Антушев. – М. : Наука, 1986. – 88 с.

Основы моделирования сложных систем : учеб. пособ. для студ. вузов / Под ред. И. В. Кузьмина. – К. : Высш. шк., 1981. – 360 с.

Теория систем и системный анализ : учеб. пособие / В.Н. Чернышов, А.В. Чернышов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 96 с.

Сергиенко И. В. Модели и методы решения на ЭВМ комбинаторных задач оптимизации / И. В. Сергиенко, М. Ф. Каспшицкая. – К.: Наукова думка, 1981. – 288 с.

Колечкина Л. Н. Многокритериальные комбинаторные задачи оптимизации на множестве полиразмещений / Л. Н. Колечкина, Е. А. Родионова // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 2. – С. 152 – 160.

Гуляницький Л. Ф., Мулеса О. Ю. Методи комбінаторної оптимізації: теоретичні відомості. – Ужгород, 2015. – 25 с.

Колечкіна Л. М. Властивості задач багатокритеріальної оптимізації на комбінаторних множинах та методи їх розв’язання / Колечкіна Л.М. – Полтава: РВВ ПУСКУ 2008. – 162 с.

Подиновский В. В., Ногин В. Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. М.: Наука, 1982. – 256 с.

Сергиенко И. В. Модели и методы решения на ЭВМ комбинаторных задач оптимизации / И. В. Сергиенко, М. Ф. Каспшицкая. – К.: Наукова думка, 1981. – 288 с.

Колечкина Л. Н. Многокритериальные комбинаторные задачи оптимизации на множестве полиразмещений / Л. Н. Колечкина, Е. А. Родионова // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 2. – С. 152 – 160.

Методи оптимізації. Навчальний електронний посібник для студентів спеціальностей “Прикладна математика”, “Інформатика”, “Соціальна інформатика”: навч. посіб. / Ю. Д. Попов, В. І. Тюптя В. І. Шевченко / Електронне видання. Ел. бібл. ф-ту кібернетики Київського націон. ун-ту ім. Тараса Шевченка, – К.: КНУ, 2003. – 215 с.

Справочник по исследованию операций / В. А. Абчук, Ф. А. Матвейчук, Л. П. Томашевский / Под ред. Ф. А. Матвейчук. – М.: Воениздат, 1979. – 368 с.

Дослідження операцій: навч. посіб. (для студентів напрямку підготовки 0306 – “Менеджмент і адміністрування”). / [В. І. Оспіщев, Д. О. Пруненко, Д. Л. Бурко, та ін.]; за ред. В. І. Оспіщева – Х: ХНАМГ, 2008. – 136 с. 28. Голенко Д. И. Статистические методы сетевого планирования и управления. – М.: Наука, 1968. – 196 с.

Методика прогнозирования и оценки последствий разрушений (аварий) атомных електростанций и предприятий химической промышленности – М. : Воениздат, 1991. – 92 с.

Кузьменко Л. Ф. Методика оцінки обстановки при аваріях на ПНО та екологічної обстановки на військовому об’єкті [Текст]: метод. посіб. / Л. Ф. Кузьменко, А. М. Блекот, О. В. Бацовский. – К.: НАОУ, 2001. – С. 23 – 35.

Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті // спільний наказ МНС України, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології № 73/82/64/122 від 27.03.2001 р. [електронний ресурс].– Режим доступу до сайту:http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/z0326-0.

Сідаш В. В. Структура, стан, перспективи розвитку Повітряних Сил до 2025 року, тенденція змін форм та способи застосування Повітряних Сил Збройних Сил України: консп. лекцій / В.В. Сідаш. – X.: ХУПС, 2009. –84 с.

Сектор безпеки і оборони України: стратегічне керівництво та військове управління: монографія / Саганюк Ф. В., Фролов В. С., Павленко В. І. та ін.; за ред. І. С. Руснака. К.: ЦЗ МО та ГШ ЗС України, 2018. – 230 с.

Радченко І. О., Швець Р. М., Писарєв С. А. Тактика військ РХБ захисту. Навч. посіб. – Х.: ХІТВ, 2004. – с. 104.

Сучасні концепції управління організаціями [Електронний ресурс] : навч. посібник для здобвув. Ступ-ня маг-ра за ОП “Менеджмент і бізнес-адміністрування” / Л. Є. Довгань, Л. Л. Ведута, М. В. Шкробот; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,46 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 278 с.

Саєнко С. Ю. Основи САПР / С. Ю. Саєнко, І. В. Нечипоренко – Х. : ХДУХТ, 2017. – 119с.

Єщенко О. А. Основи САПР [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студ. напряму 6.050503 “Машинобудування” ден. і заочн. форм навчання. / Єщенко О. А., Р. Л. Якобчук, Змієвський Ю. Г. – К.: НУХТ, 2014. – 205 с.

Тимченко А. А. Основи системного проектування та системного аналізу складних об’єктів: Основи САПР та системного проектування складних об’єктів: Підручник / за ред. В. І. Бикова.- 2-ге вид. – К.: Либідь, 2003. – 272 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 0 | Завантажень: 1 |