IMPLICAREA CETĂȚENILOR ÎN PROCESUL LEGISLATIV CA FORMĂ DE REALIZARE A DEMOCRAȚIEI PARTICIPATIVE
PDF

Як цитувати

Costachi, G., & Lazăr, M. (2021). IMPLICAREA CETĂȚENILOR ÎN PROCESUL LEGISLATIV CA FORMĂ DE REALIZARE A DEMOCRAȚIEI PARTICIPATIVE. InterConf, (94). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/17775
PDF

Посилання

Costachi Gh. Direcţii prioritare ale edificării statului de drept în Republica Moldova. Tipografia Centrală, Chişinău, 2009. 327 p.

Lazăr M., Cernean Iu., Costachi Gh. Rolul și valoarea democrației în exercitarea puterii de stat. În: Rolul instituțiilor democratice în asigurarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, materialele mesei rotunde cu participare internațională din 8 decembrie 2020. Chișinău: AAP, 2021, pp. 18-27.

Costachi Gh. Statul de drept şi democraţia în Republica Moldova. În: Probleme ale edificării statului de drept în Republica Moldova. Vol. II. Chişinău: Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2006. 480 p.

Кроль М. Партиципативная демократия и инструменты вовлечения граждан в процесс принятия решений в рамках местного самоуправления. [URL] http://www. cloudwatcher.ru/what-we-think/14/.

Îndrumător pentru participarea civilă la procesul de luare a deciziilor, adoptat de Conferinţa ONG-urilor Internaţionale în sesiunea din 1 octombrie 2009. CONF/PLE(2009)CODE1. [URL]: http://www.coe.int/t/ngo/Source/ Code_Romanian_final.pdf.

Пынзару Т., Султанов Р. Участие граждан в представительной демократии. B: Право и Политология, 2013, № 22, p. 14-17.

Scripnic V., Pînzaru T. Participarea civico-politică şi responsabilizarea socială pentru o guvernare democratică. Cetăţenia activă în perspectiva integrării europene. În: Contribuţii ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept, conferinţă ştiinţifică internaţională (3 mai 2011, mun. Chişinău). Chişinău: 2011, p. 178-187.

Costachi Gh., Cuşmir V. Probleme ale statului de drept şi administrării democratice. Chişinău, 2001. 288 p.

Костаки Г., Султанов Р. Участие граждан в осуществлении государственной власти. Кишинэу: Б. и., 2018 (Tipogr. "Print Caro"). 520 p.

Costachi Gh. Forme ale democraţiei şi eficienţa mecanismului de guvernare. În: Legea şi Viaţa, 2000, nr. 4, p. 9-13.

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, în vigoare din 27.08.1994. Republicată în: Monitorul Oficial al RM nr.78/140 din 29.03.2016 (versiune în vigoare din 14.01.2019 în baza modificărilor prin Legea nr. 255 din 22.11.18, MO 467-479/14.12.18). [URL]: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id= 111918& lang=ro.

Regulamentul Parlamentului aprobat prin Legea nr. 797 din 02.04.1996. Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 39-42 (modificat prin Legea nr. 164 din 04.11.21, МО280-284/19.11.21).

Карасев Д.В. Формы участия общественности в правотворческом процессе России. В: Вестник СамГУ, 2012, № 8/1 (99), p. 247-252.

Pînzaru T. Asigurarea juridică a implicării cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor de guvernare şi reprezentative. Teză de doctor în drept. Specialitatea: 552.01 – Drept public (drept constituţional). Chişinău, 2015. 190 p.

Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть: учебник для вузов / отв. ред. Б.А. Страшун. 4-е зд. Москва: Норма, 2005. 800 p.

Старчикова В. В. Общественный контроль в правовом государстве (теоретико-правовое исследование). Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2014. 190 p.

Михайлов И.П. Общественное участие в региональном законотворческом процессе. В: Известия РГПУ им. А.И. Герцена, 2006, № 23, p. 63-67.

Гриб В.В. Законотворческая (правотворческая) инициатива как форма влияния институтов гражданского общества на органы государственной власти. В: Конституционное и муниципальное право, 2010, № 12, p. 9-15.

Muraru I., Tănăsescu E. S. Drept constituţional şi instituţii politice. Ediţia a XII-a, Vol. II. Bucureşti: C. H. Beck, 2006. 280 p.

Огнева Е.А. Правовое регулирование правотворческой инициативы граждан как гарантия реализации прав человека: зарубежные практики. В: Научные Ведомости, Серия Философия. Социология. Право, 2013, № 23 (166). Выпуск 26, p. 119-124.

Vaculovschi Gh. Referendumul republican ca exercițiu de legiferare. Aspecte tehnico-juridice. În: Revista științifică internațională „Supremația Dreptului”, 2019, nr. 4, p. 76-80.

Hotărârea Curții Constituționale nr. 23 din 02.10.2018 pentru interpretarea prevederilor articolelor 1 alin. (3), 2, 7, 23 alin. (2), 38 alin. (1), 39 alin. (1), 75 și 141 alin. (1) lit. a) din Constituție (Sesizarea nr. 41b/2018). În: Monitorul Oficial nr. 416-422 din 09.11.2018.

Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017. În: Monitorul Oficial Nr. 7-17 din 12-01-2018.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 4 | Завантажень: 4 |