ОТКАЗ ОТ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
PDF

Як цитувати

Мамедова, Г. (2021). ОТКАЗ ОТ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР. InterConf, (94). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/17789
PDF

Посилання

Azərbaycan tarixi: [7 cilddə]. - Bakı: Elm, - c. 5. - 2001. - 672 s.

Azərbaycan tarixi. II hissə (XIX-XXI əsrin əvvəli). Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, - 2010. - 544 s.

Государственный Архив Азербайджанской Республики (ГААР), фонд 379, опись 7, дело 6217

Государственный Архив Политических Документов при Управлении Делами Президента Азербайджанской Республики (ГАПДУДПАР), ф.1, оп.1, д.14

ГАПДУДПАР, фонд 1, опись 1, дело 24

ГАПДУДПАР, фонд 1, опись 2, дело 86

ГАПДУДПАР, фонд 1, опись 48, дело 351

ГАПДУДПАР, фонд 1, опись 74, дело 13

ГАПДУДПАР, фонд 1, опись 74, дело 156

ГАПДУДПАР, фонд 1, опись 83, дело 150

ГАПДУДПАР, фонд 258, опись 1, дело 5

Əlimirzəyev X. Azərbaycan kəndi sovet hakimiyyəti dövründə. Bakı: Azərnəşr, - 1963. - 207 s.

Cəfərov Cəfər. Stalinizm və Azərbaycan kəndi (1920-ci illərin sonu – 30-cu illərin əvvəlləri). Bakı: Elm, - 2012. - 141 s.

Həsənov C. Partiyanın kollektivləşdirmə xətti və Azərbaycan kəndi // Azərbaycan Kommunist Partiyasının 20-30-cu illər tarixinin bəzi məsələləri (elmi əsərlərin mövzu toplusu), - Bakı: - 1990. - s. 37-50.

Həsənli C. Ağ ləkələrin qara kölgəsi. Bakı: Gənclik, - 1991. - 200 s.

İbrahimli F. Azərbaycan kəndində sosial-siyasi proseslər (1920-1930). Bakı: Mütərcim, - 2001. - 168 s.

Məmmədov N. Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin yeri və rolu (1921-1938-ci illər). Bakı: Bakı Universiteti, - 2012. - 508 s.

Газета «Бакинский рабочий» за 1932- й год.

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференции и пленумов ЦК. Ч.II. Москва: Политиздат, - 1973. - 670 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | Завантажень: 2 |