FORMATION OF THE FUTURE TEACHERS’ VALUABLE ATTITUDE TO HEALTHY LIFESTYLE
PDF

Як цитувати

Hurin, R. (2020). FORMATION OF THE FUTURE TEACHERS’ VALUABLE ATTITUDE TO HEALTHY LIFESTYLE. InterConf, (30). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/4751
PDF

Посилання

Denysenko V. V. Formuvannya tsinnisnykh oriyentatsiy maybutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [Formation of value orientations of future primary school teachers]: avtoref. dys. … na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk: spets. 13.00.04 «Teoriya i metodyka profesiynoyi osvity» / V. V. Denysenko. – Kharkiv, 2005. – 19 s.

Vylenskyy M. Ya. Fenomen tsennosty zdorovʹya v razvytyy lychnosty studenta [The phenomenon of health values in the development of the student's personality]: / M. Ya. Vylenskyy, O. Yu. Masalov // Pedahohyka zdorovʹya. – 2009. – № 2. – S. 2-7.

Plaksyna O. A. Formyrovanye tsennostnoho otnoshenyya k zdorovomu obrazu zhyzny u studentov pedahohycheskykh spetsyalʹnostey unyversyteta [Formation of a valuable attitude to a healthy lifestyle among the students of pedagogical specialties of the university]: avtoref. dys. na soyskanye uchenoy stepeny kand. ped. nauk: spetsyalʹnostʹ 13.00.01 «Obshchaya pedahohyka. Ystoryya pedahohyky y obrazovanyya» / O. A. Plaksyna. – Ryazanʹ, 2008. – 24 s.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | Завантажень: 11 |