THEORETICAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE MODERN BIOTECHNICAL SYSTEMS FOR THE REGULATION OF THE CARBOHYDRATE METABOLISM
PDF

Як цитувати

Lapta, S., Sokol, Y., Mustetsov, M., Soloviova, O., Semerenko, Y., & Tretiak, D. (2020). THEORETICAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE MODERN BIOTECHNICAL SYSTEMS FOR THE REGULATION OF THE CARBOHYDRATE METABOLISM. InterConf, (30). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/4782
PDF

Посилання

Byotekhnycheskye systemы: teoryia y proektyrovanye / Pod red. V.M. Akhutyna. – L.: Yzdatelstvo LHU, 1981. – 204 s.

Mustetsov T. M. Teoriia biotekhnichnykh system : navchalnyi posibnyk / T. M. Mustetsov, A. S. Nechyporenko. ‒ Kh. : KhNU imeni V. N. Karazina, 2015. ‒ 188 s.

Selyvanova K.H. Byotekhnycheskaia systema dyahnostyky sostoianyia melkoho motornoho razvytyia / K.H. Selyvanova, Zh.B Yvanchenko, O.H. Avrunyn // Vestnyk Nats. tekhn. un-ta "KhPY": sb. nauch. tr. Temat. vыp. : Novыe reshenyia v sovremennыkh tekhnolohyiakh. – Kharkov : NTU "KhPY". – 2015. – № 39 (1148). – S. 78-82.

Avrunyn O. H. Byomekhanycheskaia model funktsyonyrovanyia mыshts dlia opredelenyia dvyhatelnыkh narushenyi / O. H. Avrunyn, K. H. Selyvanova // Dynamika ta mitsnist enerhetychnykh i silskohospodarskykh mashyn ta biotekhnichnykh system: kolektyvna monohrafiia / za red. O.V. Horyka., S.B. Kovalchuka – P.: Simon, 2015. – S. 7-10.

Sokol Y., Lapta S., Chmykhova O., Solovyova O., Goncharova O. Diagnostic biotechnical system of the quantitative diagnostics of malabsorption // IEEE 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), 2017, P. 255-258, DOI: 10.1109/ELNANO.2017.7939758.

Sokol Y., Lapta S., Chmykhova O., Solovyova O., Karachntsev I., Kravchun N. and Goncharova O. The Negative Feedback Connection in the Homeostatic System of Carbohydrate Exchange Regulation // In 2018 IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO) (April 2018). 2018, pp. 235- 238, DOI: 10.1109/ELNANO.2018.8477505.

Lapta S. Y. Kompiuternaia ranniaia dyahnostyka sakharnoho dyabeta metodamy matematycheskoho modelyrovanyia / S. Y. Lapta, S. S. Lapta // ASU y pryborы avtomatyky. – Kharkov, 2004. – Vыp. 128. – S. 52-61.

Soloveva, O.Y. Vozmozhnost provedenyia эffektyvnoi rannei dyahnostyky sakharnoho dyabeta typa 2 s pomoshchiu yskusstvennыkh neironnыkh setei / O.Y. Soloveva // Systemy obrobky informatsii. Zbirnyk naukovykh prats. – Kharkiv: KhVU. – 2004. – Vyp. 12 (40). – S. 212 – 217.

Soloveva, O.Y. Vozmozhnost provedenyia эffektyvnoi rannei dyahnostyky sakharnoho dyabeta typa 2 s pomoshchiu yskusstvennыkh neironnыkh setei / O.Y. Soloveva // Systemy obrobky informatsii. Zbirnyk naukovykh prats. – Kharkiv: KhVU. – 2004. – Vyp. 12 (40). – S. 212 – 217.

Avrunyn O.H. Modelyrovanye protsessov formyrovanyia ynterferentsyonnoho эlektromyohrafycheskoho syhnala / O.H. Avrunyn, A.A. Heletka, K.H. Selyvanova // Obshchehosudarstvennыi nauchno-proyzvodstvennыi y ynformatsyonnыi zhurnal «Эnerhosberezhenye, эnerhetyka, эnerhoaudyt». Spetsyalnыi vыpusk, 2013. – Tom 2, № 8(14). – S. 128-133.

Balabolkyn M . Y. Dyabetolohyia. Moskva: Medytsyna, -2000. - 672 s.

Dreval A. V., Adasko V. A., Halytskyi A. B. Yspыtanye nosymoho dozatora ynsulyna v klynycheskykh uslovyiakh // Medytsynskaia tekhnyka. 1984. № 3. S.18-22.

Fylyppov Yu.Y., Ybrahymova L.Y., Pekareva E.V. Raschet doz ynsulyna s pomoshchiu ynsulynovoi pompы: optymyzatsyia nastroek «kalkuliatorov boliusov» // Sakharnыi dyabet. 2012. №3. S. 74–80.

Fylyppov Yu.Y., Ybrahymova L.Y., Pekareva E.V. Raschet doz ynsulyna s pomoshchiu ynsulynovoi pompы: optymyzatsyia nastroek «kalkuliatorov boliusov» // Sakharnыi dyabet. 2012. №3. S. 74–80.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 3 | Завантажень: 17 |