НАКШИ ОИЛА ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ФАРЗАНД
PDF

Як цитувати

Давлатов, У., Валиев, М., & Каримзода, А. (2021). НАКШИ ОИЛА ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ФАРЗАНД. InterConf, (39). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/7910
PDF

Посилання

Тазкираи адабиёти бачагон. Иборат аз панч чилд. Ч. 1. / Мураттибон Г. Сулаймони ва Б. Хочи. – Душанбе: Маориф, 1979. – 334с.

Чоми Абдуррахмон. Бахористон / Тахиягари чоп ва муаллифи сарсухан Аълохон Афсахзод. – Душанбе: Адиб, 1987. – 158с.

Акбаров Ю. Назми хурдсолон истеъдоди баланд ва дониши фаровон металабад // Маколахо оид ба адабиёти бачагона. – Душанбе: Ирфон, 1967. – 107-141с.

Бахриев Ф.Ф. Гулчехра Сулаймони и её роль в развитии таджикской детской поэзии. Автореф. дисс. кандидат наук. – Худжанд, Меъродж – 2011, 21 стр.

Белинский В.Г., Чернышевский Н.Г., Добролюбов Н.А. О детской литературе. Изд. 2-е, перераб. и дополн. / Сост. В. Терновской и Н. Якушина. Вступ. статья В. Терновской. – М.: Дет. лит., 1983. – 430стр.

Бобокалонова Ч. Материалхо оид ба адабиёти бачагонаи точик. – Душанбе: Маориф, 1975. – 208с.

Хусейнзода Ф. Место и значение дастанов – притч в таджикской детской и подростковой литературе: Автореф. дисс... канд филол. наук. – Душанбе, 1997. – 21с.

Хусейнзода Ф. Тамсил ва тавсиф. – Душанбе, 1996. – 34с.

Хусейнзода Ф. Андарз ва адабиёти кудак. – Душанбе, 1996. – 44с.

Хусейнзода Ф. Шеъри анчуманафруз. – Душанбе: Деваштич, 2007. – 112с.

Хусейнзода Ф. Назаре ба достонхои тамсилии адабиёти атфол. – Душанбе: Деваштич, 2008. – 132с.

Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд». Душанбе, 2011

Ҳамадонӣ М.С.А. Захират-ул-мулук. Лаҳур, 1323.- 328с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 21 | Завантажень: 24 |