СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГУМАНІЗАЦІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF

Як цитувати

Теловата, М., & Павлище Даріуш. (2021). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГУМАНІЗАЦІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. InterConf, (39). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/7919
PDF

Посилання

Андрущенко В. Філософія освіти ХХІ століття: у пошуках перспективи / Віктор Андрущенко // Філософія освіти. –2015. – № 1(3). –С.6-12.

Зимняя И.А. Гуманизация образования – императив XXI века/ И.А. Зимняя// Гуманизация образования: сб. науч. трудов.– Набережные Челны, 2016.–Вып.1.–С.20-30.

Иванова С.В. Гуманизация образования: цели, задачи и условия [Электронный ресурс] / С.В. Иванова // Ценности и смыслы. –2016. –№ 2 (5). –С.91-117. – Режим доступа:http://www.pan-i.ru/nauchnie-stati/gumanizatsiya-obrazovaniya-tseli-zadachi-i-usloviya.html

Кондратенко О.А. Воспитание жизнеспособности студента вуза в условиях гуманизации образования / О.А. Кондратенко // Мир науки, культуры, образования. – 2015. – № 6 (31). –С. 102-105.

Кочетова И. Д. Гуманистическая парадигма образования как факт развития социальной ответственности у студентов высших учебных заведений [Електронний ресурс] / Кочетова Ирина Дмитриевна // Альманах современной науки и образования:в 2-х ч.–Тамбов: Грамота, 2016.–Ч. I. № 11 (42). – C. 85-88. – Режим доступу: www.gramota.net/materials/1/2010/11-1/29.htm

Кремень В.Г. Модернізація освіти в контексті інноваційних тенденцій розвитку суспільства / Кремень В.Г.// Проблеми освіти у Польщі та Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конференції, 22-24 квітня, 20015 р., Київ-Житомир / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького, С. Сисоєвої. –К.: КІМ, 2015. –С. 24-36.

Кречетников К. Г. Актуальные тенденции в современном образовании/ К.Г. Кречетников // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць/ [за заг. ред. проф. В. І. Сипченка].–Слов’янськ: СДПУ, 2015. –Спецвип. 10. – С. 142-158.

Левочко М.Т. Гуманізація вищої школи - фундаментальна і комплексна наукова проблема /М.Т. Левочко// Вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ:[зб. наук. праць] Київського національного лінгвістичного університету – К., 2006. – Вип.12. – С. 158 -161. (Серія “Філологія, педагогіка, психологія”).

Мирончук Н.М. Завдання та зміст професійної підготовки сучасного фахівця в системі вищої освіти/ Н.М. Мирончук// Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи: зб. наук. праць / за ред.С.С. Вітвицької, Н.М. Мирончук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. –С. 11-16.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 3 | Завантажень: 6 |