МЕТОД ВІДСІКАННЯ НЕПЕРСПЕКТИВНИХ ВАРІАНТІВ ПРИ РІШЕННІ ЗАДАЧІ ЦІЛОЧИСЕЛЬНОГО ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ З БУЛЕВИМИ ЗМІННИМИ
PDF

Як цитувати

Гишко, Г., Третяк, В., Ольшевський, І., Колмогоров, О., Рибкін, О., Малицкий, Р., & Коплік, О. (2021). МЕТОД ВІДСІКАННЯ НЕПЕРСПЕКТИВНИХ ВАРІАНТІВ ПРИ РІШЕННІ ЗАДАЧІ ЦІЛОЧИСЕЛЬНОГО ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ З БУЛЕВИМИ ЗМІННИМИ. InterConf, (39). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/8097
PDF

Посилання

Aloshyn, H., Kolomiitsev, O., Tretiak, V. Osoblyvosti optymalnoho syntezu bahatoshkalnykhinformatsiino-vymiriuvalnykh system. Zbirnyk naukovykh prats ΛΌHOΣ, 81-84.https://doi.org/10.36074/24.04.2020.v2.23

Aloshyn, H., Kolomiitsev, O., Riabukha, Yu., Tretiak, V., Nikitchenko, V., & Klivets, S. (2020).OPTYMALNYI SYNTEZ VYMIRIuVALNYKh I INFORMATsINYKh KANALIVINFORMATsIINO-VYMIRIuVALNYKh SYSTEM. Zbirnyk naukovykh prats ΛΌHOΣ, 93-97.https://doi.org/10.36074/18.09.2020.v1.34

Kolomiitsev, O., Tretiak, V., Zakirov, Z., Kukobko, S., Kalachova, V., & Martovytskyi, V.(2020). Optymizatsiia zavantazhennia failiv skhovyshcha danykh v olap-faily na osnoviranhovoho pidkhodu. InterConf, (25), 108-117. vylucheno izhttps://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/4300.

Kolomiitsev, O., Holubnychyi, D., Kots, H., Tretiak, V., Yevstrat, D., & Lysytsia, A. (2020).ZADAChI DYSKRETNOI OPTYMIZATsII TA YiKh POSTANOVKA DLIaROZMIShchENNIa ZASOBIV ZAKhYSTU V ROZPODILENII SYSTEMI. Zbirnyknaukovykh prats ΛΌHOΣ, 36-41. vylucheno iz https://doi.org/10.36074/20.11.2020.v5.12

Syhal Y.Kh., Yvanova A.P. Vvedenye v prykladnoe dyskretnoe prohrammyrovanye: modely yvыchyslytelnыe alhorytmы: Ucheb. posobye. – Yzd. 2-e, yspr. – Moskva: FYZMATLYT,2003. – 240 s.

Ponomarenko V.S., Holubnychyi D.Iu., Tretiak V.F. Tsilochyselne prohramuvannia vekonomitsi. – Kharkiv: Vyd. KhNU, 2005. – 204 s.

Patent na korysnu model № 92926, Ukraina, MPK G06 F15/00. Sposib dynamichnohokoduvannia Sposib optymalnoho planuvannia rozpodilom zadach v systemi pidtrymkypryiniattia rishen / V.F. Tretiak, D.Iu Holubnychyi ta in. – № u201403581; zaiav. 07.04.2014;opubl. 10.09.2014; Biul. № 17. – 5 s.

T. Viacheslav, D. Filgus, O. Stetsenko and B. Sergii, "Parallel Computation Method forFragmentation of Distributed Database Data Based on Rank-Based Approach," 2019 3rdInternational Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT),Lviv, Ukraine, 2019, pp. 92-95, doi: 10.1109/AIACT.2019.8847907.

Tretiak V.F., Misiura O.M.., Bilchuk V.M. Metod optymizatsii struktury rozpodilenoi bazydanykh u vuzlakh infokomunikatsiinoi merezhi khmarnoho seredovyshcha // Nauka i tekhnikaPovitrianykh Syl Zbroinykh Syl Ukrainy. – 2017. – № 1. – C. 92-96.

Tretiak V.F., Pashnieva A.A. Optymizatsiia struktury skhovyshcha danykh u vuzlakhinfokomunikatsiinoi merezhi khmarnoho seredovyshcha // Systemy upravlinnia, navihatsii tazviazku. – 2017. – №. 4 (44). – S. 122-128.

Tretiak V.F., Kuzhel I.Ie, Prykhodko V.M., Vykorystannia tekhnolohii replikatsii u systemi upravlinnia rozpodilenymy bazamy danykh // Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitrianykh Syl. – 2010. – № 2(24). – S. 109-114

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 5 | Завантажень: 3 |