Обосян, Н., Погосян, А., Дашян, Ш., & Балян, К. (2021). О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПИРАНОПИРИДИНКАРБОНИТРИЛОВ С АЦЕТИЛАЦЕТОНОМ В ПРИСУТСТВИИ АЦЕТАТА РТУТИ (II). InterConf, (73). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14310