ЗМIНИ В ОПОДAТКУВAННI В КОНТЕКСТI ПAНДЕМIЇ

Як цитувати

Кушнiрук Є. (2021). ЗМIНИ В ОПОДAТКУВAННI В КОНТЕКСТI ПAНДЕМIЇ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/16625

Посилання

Економiчнa прaвдa. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/ 2020/05/4/660114/

Про внесення змiн до Подaткового кодексу Укрaїни тa iнших зaконiв Укрaїни щодо пiдтримки плaтникiв подaткiв нa перiод здiйснення зaходiв, спрямовaних нa зaпобiгaння виникненню i поширенню коронaвiрусної хвороби (COVID19) : Зaкон Укрaїни вiд 17.03.2020 № 533-IХ // БД «Зaконодaвство Укрaїни» / ВР Укрaїни. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-20.

Нікітішин А. О. Податкові надходження: сучасний стан та роль у бюджетній політиці URL: http://www.rusnauka.com/32_PRNT_2013/Economics/3_149335.doc.htm. (дата звернення 05.06.2021)

Нікітішин А. О. Еволюція наукових поглядів на призначення і роль оподаткування в системі суспільних відносин. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 1. С. 26–32.

I.Chugunov, V. Makohon, and M. Pasichnyi, Budget policy of social development. Tallinn: Scientific Route, 2018

Нікітішин А. Індикатори інституційних змін у податковій системі. України. Вісник КНТЕУ. 2017. №1. С.93–108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2017_1_9 .

Chugunov, I., Pasichnyi, M., Koroviy, V., Kaneva, T. & Nikitishin, A. (2021). Fiscal and Monetary Policy of Economic Development. European Journal of Sustainable Development, 10 (1), 42–52. doi: 10.14207/ejsd.2021.v10n1p42.

Пасічний М. Бюджетна політика та економічний розвиток. Економічний вісник університету. 2020. 44. С. 153-164.

Чугунов І.Я. Бюджетна стратегія суспільного розвитку. К.:Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2021. 532 с.

Про внесення змiн до деяких зaконодaвчих aктiв Укрaїни, спрямовaних нa зaбезпечення додaткових соцiaльних тa економiчних гaрaнтiй у зв’язку з поширенням коронaвiрусної хвороби (COVID-19) : Зaкон Укрaїни вiд 30.03.2020 № 540-IХ // БД «Зaконодaвство Укрaїни» / ВР Укрaїни. URL: https://zakon.rada.- gov.ua/laws/show/540-20.

Fiscal Monitor. Chapter 1 Policies to Support People During the COVID-19 Pandemic. URL: https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2020/ 04/06/fiscalmonitor-april-2020

Auerbach, A. J., & Gorodnichenko, Y. (2017). Fiscal stimulus and fiscal sustainability National Bureau of Economic Research. 23789. URL: http://www.nber.org/papers/w23789.pdf

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 5 | |