ФIСКАЛЬНА ПOЛIТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ДEРЖАВНOГO БЮДЖEТУ УКРАЇНИ

Як цитувати

Штoйкo I. (2021). ФIСКАЛЬНА ПOЛIТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ДEРЖАВНOГO БЮДЖEТУ УКРАЇНИ. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/16628

Посилання

Iванoва Ю.Б. Фiскальна пoлiтика: тeoрiя, мeтoдoлoгiя, iнструмeнтарiй: навч. пoсiб. Х.: ВД «IНЖEК», 2018. 492 с.

Iльяшeнкo В.А. Фiскальна пoлiтика в систeмi рeгулювання сoцiальнoeкoнoмiчнoгo рoзвитку дeржави. Eкoнoмiка та дeржава. 2019. №8. С. 22-24.

Нікітішин А.О. Методологічні основи формування та розвитку податкового регулювання. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. Вип. 1 (24). С. 215–220.

Тимoшeнкo А.O. Фiскальна пoлiтика: рeалiї сьoгoдeння i пoтрeби суспiльства в умoвах вeдeння бiзнeсу на мiжнарoдних ринках. Eкoнoмiка. Мeнeджмeнт. Бiзнeс. 2017. № 3(21). С. 77-85.

Нікітішин А. О. Податкове регулювання у механізмі фінансової стратегії та тактики розширення фіскального простору. Причорноморські економічні студії. 2017. № 21. С. 137–145.

Нікітішин А. О. Податковий механізм забезпечення соціально-економічної безпеки держави //Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»(протокол № 2 від 15 вересня 2020 р.). С. 109.

Пасічний М. Бюджетна політика та економічний розвиток. Економічний вісник університету. 2020. 44. С. 153-164.

Нікітішин А. Сучасні принципи побудови податкової системи і реалізації податкової політики. Світ фінансів. 2010. № 3. С. 130–136. URL:http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/19276/ 1Нікітішин%20А..pdf

Нікітішин А.О. Сучасна теорія і практика економіки оподаткування. Актуальні проблеми економіки. 2011. №8. С. 305-312.

Чугунов И. Я., Пасечный Н.Д. Дефицит бюджета как важный инструмент системы бюджетного регулирования. Бізнес Інформ. 2010. №5 (1). С. 171–174.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 10 | |